Συγκρότηση του πενταμελούς Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) στo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

1. Συγκροτείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πενταμελές Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εκτός αυτών που από διάταξη νόμου υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιακών συμβουλίων) περιλαμβανομένων και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικά τους υπηρεσιακά συμβούλια, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Ειδικότερα, το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού συμβουλίου για:

α. τους υπαλλήλους των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) που αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4434/1964, Α΄ 217 και άρθρο 34 του ν. 1946/1991, Α΄91, αντιστοίχως),

β. τους διοικητικούς υπαλλήλους των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο (άρθρο 65 του ν. 1566/1985, Α΄ 167),

γ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ.),

δ. τους διοικητικούς υπαλλήλους φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που από ειδικές διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. τουΥπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ε. τους υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3149/2003, Α΄ 141),

στ. το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της μειονοτικής εκπαίδευσης,

ζ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Το Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π αποτελείται από:

α) τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του.

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχτεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

Όταν συζητούνται θέματα των διοικητικών υπαλλήλων των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της  παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (Α΄179) καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικά τους υπηρεσιακά συμβούλια, μετέχουν, ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων των ως άνω υπηρεσιών.

Όταν συζητούνται θέματα διοικητικών υπαλλήλων των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (Α΄179), μετέχουν ως αιρετά μέλη, υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών.

Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 και της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) περί συμμετοχής αιρετών εκπροσώπων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. περιέρχονται όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υπηρεσιακά συμβούλια που λειτουργούν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.

4. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος αρμοδιότητας του συμβουλίου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

5. Το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα θέματα εισηγούνται οι αρμόδιοι προϊστάμενοι των οικείων Διευθύνσεων ή Τμημάτων και των Αυτοτελών Τμημάτων των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή οι νόμιμοι Αναπληρωτές τους στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα αντίστοιχα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

6. Ο αριθμός των μελών του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., που θα ορισθούν από κάθε φύλο θα ανέρχεται σε
ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνόλου των μελών του, εφόσον υπηρετεί επαρκής
αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που
ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1).
7. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

8. Η λειτουργία του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

9. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», οπότε κι συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του ανωτέρω Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για την Απόφαση, πατήστε εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook