Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 73860/24-10 2018 ανακοίνωση-ΣΟΧ2/2018 για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των Βρεφ/κών παιδικών σταθμών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», ως εξής:

1. Προσωρινός πίνακα κατάταξης υποψηφίων

2. Προσωρινός πίνακα επιλεγέντων

3. Προσωρινός πίνακα αποκλειομένων

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων που προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) καθώς και τα όσα ορίζονται αποκλειστικά στην προκήρυξη ΣΟΧ2/2018 και τα οποία επικαλείται και αποδεικνύει κάθε υποψήφιος.

Ενστάσεις

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημέρων (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στις υπηρεσίες του Οργανισμού. Ως ημερομηνία ανάρτησης ορίζεται η Πέμπτη 10-01-2019 και ως εκ τούτου η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται από την Παρασκευή 11- 01-2019 έως και την Δευτέρα 21-01-2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, τ.θ. 14307, τ.κ. 11510) και, για να εξετασθεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου ( e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook