Ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και  εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS: 5027220. (Αρ. πρωτ.: 13566/21.12.2018 & ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ).

Πιο αναλυτικά:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» – Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220, ΣΑΕ 2018ΣΕ34510269, Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. 3866/11-07-2018 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:ΨΕ3Υ465ΧΙ8-ΝΧΔ)

Στο πλαίσιο του σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Συγκρότηση Επιστημονικών Ομάδων και Διοίκηση της Πράξης» και ειδικότερα του παραδοτέου ΠΕ 1.1.2, του Υποέργου 2 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για όλα τα διδακτικά αντικείμενα μαθήματα των τριών τάξεων του ΕΠΑΛ» (Παραδοτέο 2.1) και του Υποέργου 4 «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης» (Παραδοτέα 4.1) προβλέπεται η δημιουργία μητρώου Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων  και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, από το οποίο θα στελεχωθούν οι ομάδες που προβλέπεται να δημιουργηθούν στα πλαίσια των υποέργων 1, 2 και 4 ώστε να υλοποιηθεί η αναθεώρηση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών για τα διδακτικά αντικείμενα των τριών τάξεων του ΕΠΑ.Λ. και η αναβάθμιση  των Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης.

Ακόμη, από το μητρώο αυτό θα επιλεγούν τα στελέχη που θα αναλάβουν την προετοιμασία του υλικού της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Υποέργα 6 και 7) των ΕΠΑΛ στα νέα Προγράμματα Σπουδών που θα εκπονηθούν αλλά και στα σχολικά εγχειρίδια και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που προβλέπεται να εκπονηθεί σε άλλα υποέργα (3 και 5) της Πράξης

Αναλυτική πληροφόρηση παρέχεται στην «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του Ι.Ε.Π. για την πράξη με MIS: 5027220. (Αρ. πρωτ.: 13566/21.12.2018 & ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ)».

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από την 08/-1/2019 στο σύνδεσμο:

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook