Με την αριθ. πρωτ. 4437/13-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΑΘ465ΧΙ8-ΝΓΖ) απόφαση ένταξης της πράξης «ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2018-2019», όπως τροποποιείται και ισχύει, με κωδικό ΟΠΣ 5031898 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κατόπιν έκδοσης της αριθ. Φ/220971/Δ1/21-12-2018 (ΦΕΚ 5915 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, διατίθενται οι κάτωθι πιστώσεις ανά ΠΔΕ για την πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ23-Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως αναφέρονται στο ως άνω ΦΕΚ για το σχολικό έτος 2018-2019:

Διάθεση πιστώσεων για την πρόσληψη 258 ψυχολόγων
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ανωτέρω προσωπικού περιγράφονται στην αριθ. 142628/ΓΔ4/30-8-2017 (ΦΕΚ 3032 Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Το ΦΕΚ  Σχολεία για ΠΕ23

ΠΔΕ κατανομή ΠΕ23

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook