Δημοσιεύτηκε η  Εγκύκλιος για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής μαθητών Γ’ Γυμνασίου.

Πιο αναλυτικά:

Θέμα: «Εγκύκλιος έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019»

Σχετ.: η με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

η με αρ. πρωτ. 214664/Δ2/13-12-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: 6ΙΕΣ4653ΠΣ-ΚΟΝ) πρόσκληση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού λάβουν τα αρχεία με τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που θα τους αποστείλει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Υποστήριξη Πιστοποίησης ΚΠπ με βάση τη σειρά κατάταξής τους, τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και τις ανάγκες της κάθε Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης, όπως αυτές καθορίζονται στον επικαιροποιημένο πίνακα τμημάτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το τμήμα ή τα τμήματα μιας σχολικής μονάδας.

Α. Τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης

Πίνακες με:

 • Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί
 • Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί
 • Τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης

Τις επισημάνσεις ότι:

 • οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης .
 • Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί εφόσον επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα αιτούνται την τοποθέτησή τους σε σχολική/κες μονάδα/ες που δεν έχουν καλυφθεί έως και την Παρασκευή 28-12-2018.

Β. Τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης

Νέους πίνακες με:

 • Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.
 • Τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και τις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται.
 • Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί λόγω μη αποδοχής τοποθέτησης έως και 28-12-2018.

Και την επισήμανση ότι:

 • οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 12:00. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

Γ. Την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 15:00 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης τελικό πίνακα μόνο με τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους , καθώς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες.

Δ. Από Τετάρτη 02-01-2019 έως και Δευτέρα 07-01-2019:

Οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης:

 • εκδίδουν τις Αποφάσεις συγκρότησης τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και τις αναρτούν στη Διαύγεια και στην πλατφόρμα https://invoices.espa.minedu.gov.gr.
 • συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Εποπτών Τμημάτων Υποστήριξης Πιστοποίησης για το ΚΠπ.
 • εκδίδουν τις Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί:

 • υποβάλουν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους
 • παρουσιάζονται στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης και υπογράφουν αυτοπροσώπως τις συμβάσεις εργασίας

Ε. Την Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019:

Οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται στις σχολικές μονάδες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για το ΚΠπ είναι διάρκειας σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών ανά τμήμα υποστήριξης. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και σε συνεχόμενο δίωρο.
 • Η μη παρουσία αυτών στη Δ.Δ.Ε. για την υπογραφή σύμβασης εργασίας δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
 • Η παραίτηση εκπαιδευτικού μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή σύμβασης εργασίας ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα της Δ.Δ.Ε. για το πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.

Η Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Μετά από τις 08-01-2019 θα αποσταλεί νέα ενημέρωση σε περίπτωση που προκύπτουν σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook