Με νέα ΥΑ τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) ως εξής:

1. Στην παράγραφο 4 τα εδάφια:

«Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Υποστήριξης Πιστοποίησης για το Κππ καθορίζεται ως εξής: Τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, με σκοπό την υλοποίηση σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών.» αντικαθίστανται ως εξής:

«Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για την απόκτηση Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ είναι διάρκειας σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών, ανά τμήμα Υποστήριξης »

2. Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτικών ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2018.

3. Για τις ενέργειες των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης ορίζεται νέο χρονικό διάστημα από 24-12-2018 έως και 07 -01-2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η).

Δείτε την Υπουργική Απόφαση εδώ

Τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook