Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ιδρύεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως μονάδα του Πολυτεχνείου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Τα βασικά σημεία της Απόφασης:

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ως βασική αποστολή την παραγωγή και την διάδοση γνώσης σε τεχνολογικούς τομείς υψίστης σημασίας για την εθνική και διεθνή οικονομία, με εφαρμογές στην κοινωνία των πολιτών. Το πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για την διοργάνωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διέπεται από ευθύνη στο κοινωνικό σύνολο και στις αρχές της ανοικτής πρόσβασης και της αριστείας, αλλά στηρίζεται και στην προσήλωση και στα οφέλη της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων του ιδρύματος.

Τα προσφερόμενα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ομάδες της κοινωνίας και οικονομίας, όπως απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, πτυχιούχους, επαγγελματίες (εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, κ.ά.), ανέργους κ.λ.π. Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα έχουν κυρίως επαγγελματικό (εφαρμοσμένο) προσανατολισμό, που ανταποκρίνεται σε γνώσεις και δεξιότητες με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, και θα παρέχουν γενικότερες γνώσεις που αναβαθμίζουν το μορφωτικό επίπεδο και συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη των πολιτών.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ έχει ως σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενηςεκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, με άξονες:

i. Την κατάρτιση και επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε νευραλγικούς τομείς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.

ii. Την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης.

iii. Την τόνωση του χώρου εργασίας μέσω της δημιουργίας καινοτόμων κατευθύνσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων.

iν. Την προαγωγή καινοτομίας με προστιθέμενη αξία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ν. Την τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

νi. Την ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων και τη διασύνδεση με το διεθνές περιβάλλον.

νii.Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων,θερινών σχολείων, κ.λ.π. που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.

νiii. Τη διεθνοποίηση και ανάδειξη του Πολυτεχνείου Κρήτης στο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσω υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων.

Για το σκοπό αυτό, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να συνεργάζεται και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, αλλά και της αλλοδαπής. Μπορεί επίσης να συνάπτει συνεργασίες με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και Κρατικούς φορείς με στόχο την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τα μαθήματα που υποστηρίζονται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύνανται να οργανώνονται από άλλους φορείς, ως ανωτέρω, μετά από σύναψη σχετικής συμφωνίας και με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων που αφορούν στις ισχύουσες διατάξεις και στον Κανονισμό του Κέντρου.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook