Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 1

Σκοπός και Αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) περιγράφονται στο άρθρο 2 του ν. 3966/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του Ι.Ε.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος και περιγράφονται στα άρθρα 4 έως και 8 του ν. 3966/2011.

Άρθρο 3

Οργανωτική δομή

Για την επίτευξη των σκοπών και αρμοδιοτήτων του, το Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται ως εξής:

1. Αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες:

Α. Επιπέδου Τμήματος
α) Τμήμα Έργων και Δράσεων.
β) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
γ) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

Β. Επιπέδου Γραφείου
α) Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού.
β) Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Γραφείο Επικοινωνίας.
δ) Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων.

2. Διοικητική Υπηρεσία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011 διαρθρώνεται ως εξής:

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται:
α) η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει: i) το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και
ii) το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων,
β) το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης και
γ) το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης.

3. Επιστημονική Υπηρεσία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 3966/2011 και διαρθρώνεται ως εξής:
Α. Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Α΄ Κύκλου.
Β. Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Β΄ Κύκλου.
Γ. Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου, συμπεριλαμβανομένου ειδικού Παρατηρητηρίου για τη μαθητική διαρροή και πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.
Δ. Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Ε. Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής. […]

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook