Διάθεση επιπλέον πιστώσεων της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» (ΟΠΣ 5031892)

Με την αριθ. πρωτ. 4439/13-8-2018 (ΑΔΑ: ΨΨΚ3465ΧΙ8-ΜΑΡ) απόφαση ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», όπως τροποποιείται και ισχύει, με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προβλέπεται η πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών.

Η Υπηρεσία μας διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης […].

Δείτε τις προσλήψεις ανά περιφέρεια εδώ

Οι προσλήψεις θα γίνουν στα λειτουργικά κενά που προκύπτουν από τις Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης αιτημάτων για χορήγηση ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών του σχολικού έτους 2018 – 2019. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ανωτέρω προσωπικού περιγράφονται στην αριθ. 88348/Δ3/30-5-2018 (ΦΕΚ 2038 Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook