Αδίδακτο/άγνωστο κείμενο (Ισοκράτης), σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης, Αρχαία Ελληνικά Β’ & Γ’ Λυκείου

Του Άρη Ιωαννίδη

Ισοκράτης, Περί Ειρήνης (Πίστις: §18–20)

Στο απόσπασμα από το έργο του Ισοκράτη, «Περί Ειρήνης», ο ρήτορας αναφέρεται   στα πλεονεκτήματα  από την επικράτηση της ειρήνης.

Ταῦτα μὲν οὖν διὰ παντὸς τοῦ λόγου πειρασόμεθα διδάσκειν ὑμᾶς, περὶ δὲ τῆς εἰρήνης πρῶτον διαλεχθῶμεν, καὶ σκεψώμεθα τί ἂν ἐν τῷ παρόντι γενέσθαι βουληθεῖμεν ἡμῖν. ἢν γὰρ ταῦτα καλῶς ὁρισώμεθα καὶ νοῦν ἐχόντως, πρὸς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν ἀποβλέποντες ἄμεινον βουλευσόμεθα καὶ περὶ τῶν ἄλλων. ἆρ’ οὖν ἂν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, εἰ τήν τε πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν καὶ τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι  γιγνοίμεθα καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν. ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀπεστέρηκεν· καὶ γὰρ πενεστέρους πεποίηκε, καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν ἠνάγκασε, καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκε, καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα καὶ τοιούτους ἡμᾶς αὐτοὺς παράσχωμεν οἵους αἱ κοιναὶ συνθῆκαι προστάττουσι, μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, εἰς ἣν νῦν πρὸς ἀλλήλους καθέσταμεν, καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν […]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστεί στα Νέα Ελληνικά η περίοδος: «ἢν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα … δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν»

Μονάδες 10

2. Ποιες προϋποθέσεις ορίζει ο ρήτορας προκειμένου να ευδοκιμήσει η πόλη και ποιες υπήρξαν οι ολέθριες συνέπειες του πολέμου;

Μονάδες 10

3. i. «καὶ γὰρ πενεστέρους πεποίηκε, καὶ πολλοὺς κινδύνους ὑπομένειν ἠνάγκασε, καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκε, καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς»: το απόσπασμα αναφέρεται στο παρελθόν. Να κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές ώστε να αναφέρεται στο μέλλον.

ii. ὁρισώμεθα, πεποίηκε, προστάττουσι, ἀπαλλαγέντες, ἐπιδώσομεν : να γραφεί το α’ πρόσωπο της οριστικής Παρακειμένου  της άλλης φωνής.

Μονάδες 10

4. i.«Ταῦτα μὲν οὖν διὰ παντὸς τοῦ λόγου πειρασόμεθα διδάσκειν ὑμᾶς, περὶ δὲ τῆς εἰρήνης πρῶτον διαλεχθῶμεν, καὶ σκεψώμεθα τί ἂν ἐν τῷ παρόντι γενέσθαι βουληθεῖμεν ἡμῖν. …ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν…» : να βρεθούν και να αναγνωρισθούν οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί των αποσπασμάτων.

ii. «τί ἂν ἐν τῷ παρόντι γενέσθαι βουληθεῖμεν ἡμῖν», «ἢν γὰρ ταῦτα καλῶς ὁρισώμεθα»: να αναγνωρίσετε το είδος των δύο προτάσεων, και να εντοπίσετε τη συντακτική τους λειτουργία.

Μονάδες 10

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook