Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση μίας θέσης Διευθυντή με τριετή θητεία στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3467/06, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Γενικές πληροφορίες

Η επιλογή διενεργείται από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση τουΥπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ένα τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και τρία μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι..

Η Επιτροπή συγκροτείται πριν λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο Γραμματέας της. Η Επιτροπή μετά από εξέταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και μετά από συνέντευξη, συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Κατά τη συνέντευξη τηρούνται πλήρη πρακτικά των υποβαλλόμενων ερωτήσεων και των παρεχόμενων απαντήσεων. Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση με την οποία τεκμηριώνεται ειδικά η προτεινόμενη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Ο πίνακας κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την αιτιολογημένη έκθεση και το πρακτικό επιλογής. Από τον πίνακα αυτό ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιλέγει έναν από τους τρεις πρώτους προτεινόμενους ως Διευθυντή της Κ.Υ. των ΓΑΚ.

Η Επιτροπή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να κηρύξει άγονη την προκήρυξη και να ζητήσει από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την επαναπροκήρυξη της θέσης. […]

Το ΦΕΚ

Η Προκήρυξη

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook