Τοποθετήσεις μεταταχθέντων στην Α/θμια Εκπ/ση δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του N. 4172/2013 (Α΄ 167)

ΣΧΕΤ.: 1. η με αριθμ. πρωτ. 119655/Δ1/30-8-2013 Υ.Α.(ΑΔΑ: ΒΛ979-ΣΚΒ) (ΦΕΚ 986/3-09-2018/Γ΄)
2. οι με αριθμ. πρωτ. 148439/Δ1/11-10-2013& 148440/Δ1/11-10-2018 Υ.Α (ΑΔΑ:ΒΛΛΙ9-Β0Θ)(ΦΕΚ 1186/17-10-2013/Γ΄)
3.οι με αριθμ. πρωτ. 14511/Δ1/3-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ζ3Β) &14509/Δ1/3-2-2014 Υ.Α(ΑΔΑ: ΒΙΕ49-ΚΓ5) (ΦΕΚ 175/14-02-2018/Γ)
4. η με αριθμ. 39699/Δ1/17-03-2014 Υ.Α.(ΑΔΑ: ΒΙΦΦ9-ΙΚ8)(ΦΕΚ 570/5-05-2018/Γ΄)
5. η με αριθμ. 88895/Δ1/06-06-2014 (ΑΔΑ: Ω79Δ9-3Ξ6) (ΦΕΚ 714/6-06-2014/Γ΄)
6. η με αριθμ. 209304/Ε1/22-12-2018 Υ.Α.(ΑΔΑ: 7ΞΙΚ9-Ξ8Ψ)(ΦΕΚ 1780/Γ΄/ 30-12-2014)
7. η με αριθμ. 115267/Ε1/17-07-2015 Υ.Α.(ΑΔΑ:Ψ66Μ465 ΦΘ3-Α4Χ)(ΦΕΚ 871/25-08-2018/ Γ΄)

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε, άμεσα μέχρι και την Τρίτη, 4η-12-2018, ώρα 3:00 π.μ., στο [email protected] , τα μόρια των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής & ΠΕ79 -Μουσικής που μετατάχθηκαν δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων και οι οποίοι συγκέντρωναν τις λιγότερες μονάδες τοποθέτησης, όπως αυτές υπολογίστηκαν, μετά από την ανάληψη υπηρεσίας στις Διευθύνσεις της Α/θμιας Εκπαίδευσης, κατά το χρόνο μετάταξής τους.

Σύμφωνα, με τα αναφερόμενα στην με αριθμ. 122329/Δ1/4-09-2013 εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινήσεις επί των τοποθετήσεων των μεταταχθέντων στην Π.Ε. εκπαιδευτικών με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων», έγινε μετατροπή των υπηρετήσεών τους ως προς τις μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ. ) στο ηλεκτρονικό σύστημα e Datacenter με αναγωγή τους στα αντίστοιχα της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ώστε να ληφθούν υπόψη τα αναπροσαρμοσμένα μόρια για τη διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά, ενώ, με την ανάληψη υπηρεσίας στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας, οι εκπαιδευτικοί προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες (άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45)).

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν θα λάβετε υπόψη τους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων των οποίων έγινε ανάκληση της υποχρεωτικής μετάταξής τους με μεταγενέστερη υπουργική απόφαση.

Το έγγραφο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook