Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία ‘Δικτύων και Συμπράξεων Παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)’ στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 3 [EACEA/37/2018].

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη σχεδίων για τη δημιουργία διακρατικών και εθνικών δικτύων και συμπράξεων παρόχων ΕΕΚ σε επίπεδο αρχικής και συνεχιζόμενης ΕΕΚ, προκειμένου να υποστηριχθεί η μελέτη πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προαχθεί η ενημέρωση και η υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να υποβληθούν προτάσεις για συμπράξεις «από τη βάση προς την κορυφή», οι οποίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργία διακρατικών και εθνικών δικτύων και συμπράξεων παρόχων ΕΕΚ με σκοπό τη συνεργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να βελτιώνουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), να αυξάνουν την απήχηση και την καταλληλότητά τους για τους εκπαιδευόμενους και τους εργοδότες και να αναπτύσσουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα ποιότητας και ελκυστικότητας της ΕΕΚ. Οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει επίσης να προωθούν την επικοινωνία, τη διάδοση και την υποστήριξη της υλοποίησης των πολιτικών προτεραιοτήτων για την ΕΕΚ σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, την ανταλλαγή γνώσεων, παρατηρήσεων και εμπειριών όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αριστεία στον τομέα της ΕΕΚ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τους αιτούντες, καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης διατίθενται στο

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα: 31/01/2019 – 12:00 (CET, Ώρα Βρυξελλών)

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook