Η διαδικασία εγγραφής φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΕΚΠΑ

(Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΕΚΠΑ, την επιλογή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών)

Η επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017* και του ισχύοντος Κανονισμού κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων από το αρμόδιο όργανο του ΠΜΣ (Συνέλευση ή Ε.Δ.Ε.), οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, προσκομίζοντας τα ανά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του ΠΜΣ και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Απαγορεύεται ρητώς να ζητείται η καταβολή τέλους για την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων του Π.Μ.Σ., αλλά και η καταβολή μέρους ή του συνόλου των τελών φοίτησης πριν την επιλογή αυτών από το αρμόδιο όργανο του Π.Μ.Σ.. Η καταβολή των τελών φοίτησης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών από το αρμόδιο όργανο του ΠΜΣ, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης και τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού του. Αντίστοιχα, η καταβολή των τελών φοίτησης αναστέλλεται υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί σε ένα Π.Μ.Σ., και θεωρούν ότι πληρούν τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας με αριθμ. 131757/Ζ1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οφείλουν μετά την ενημέρωσή τους ότι έγιναν αποδεκτοί στο Π.Μ.Σ. να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, η οποία θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Η υποβολή των αιτήσεων και των συνοδευόμενων με αυτή δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε ο κάθε φοιτητής για την επιλογή του. Η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων των φοιτητών για την απαλλαγή τους από τα τέλη φοίτησης θα εκδίδεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής αυτών και θα κοινοποιείται στον αιτούντα. Τυχόν απορριπτική απόφαση θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση απόρριψης της σχετικής αίτησης, ο φοιτητής οφείλει να καταβάλλει τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ίδρυσης του ΠΜΣ και του ισχύοντος Κανονισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής φοιτητών και της διαδικασίας απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε ποσοστό μέχρι 30% επί του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισήχθησαν σε κάθε Π.Μ.Σ., ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. οφείλει να αποστείλει προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας βεβαίωση η οποία θα αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία :

– τον ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ειδίκευση,
– τον ακριβή αριθμό των φοιτητών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης ανά ειδίκευση.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας με δική της επιμέλεια αποστέλλει υπηρεσιακώς τα παραπάνω στοιχεία στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

*Τι ισχύει για τα ΠΜΣ (άρθρο 34 του ν. 4485/2017)

Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

  1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  2. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή ή η σχετική διαδικασία εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία.
  4. Αν το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.
  5. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφ’ όσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.
  6. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.
  7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Γιώργος Σκάθαρος*

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook