Μέχρι την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 (ώρα 12:00) έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις προς σύναψη  σύμβασης  έργου  για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.

(Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση Εκπαιδευτών

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν. 4186/2013/Α’ 193. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου (ΦΕΚ 1151/Β/29-03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018).

Οι Ειδικότητες και τα αντίστοιχα πτυχία (έγγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΓΓΔΒΜ & Ν. από 27-12-2017) παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρόσκλησης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων για των Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) (ΦΕΚ 1151/Β/29 03-2018 & ΦΕΚ 1432/Β/26-04-2018) μπορούν να επιλέξουν όσες Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί) επιθυμούν μίας Περιφέρειας.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκούν οι υποψήφιοι της Περιφέρειας θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες των όμορων Περιφερειών.

Τυχόν επιλογή άνω της μίας Περιφέρειας ή άνω της μιας ειδικότητας αντικειμένου αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook