Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Υπο-Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών για την κατάρτιση καταλόγου Θεμάτων νέων ειδικοτήτων και τη διενέργεια των εξετάσεων Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

Πιο αναλυτικά:

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Υπομητρώο Α.3 να υποβάλουν:

1. Αίτηση/Δήλωση πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Δελτίο Ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)
3. Τίτλους σπουδών (απλή φωτοτυπία)
4. Αποδεικτικά τριετούς (3)επαγγελματικής εμπειρίας την τελευταία πενταετία ή εκπαιδευτικής εμπειρίας τεσσάρων (4) εξαμήνων σε Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικής εμπειρίας ενός (1) έτους σε ΕΠΑ.Λ. στο αντικείμενο της ειδικότητας για την οποία θα καταρτιστεί κατάλογος θεμάτων

Α. Έργο των ανωτέρω Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών είναι:
α) Κατά την προετοιμασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης: Η κατάρτιση, αναθεώρηση ή και τροποποίηση των Καταλόγων θεμάτων των Εξετάσεων ανά ειδικότητα Μεταλυκειακού ΈτουςΤάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) Κατά τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης:

Ο έλεγχος και η διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων, η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους/στις εξεταζόμενους/ες καθώς και η παροχή οδηγιών για τη βαθμολόγηση των έντυπων απαντήσεων του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων και την αξιολόγηση των θεμάτων του πρακτικού μέρους των εξετάσεων.

Β. Ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
1.Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3. Γραφικών Τεχνών
4. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
6. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
8. Αισθητικής Τέχνης
9. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
10. Βοηθός Νοσηλευτή
11. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
12. Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής
13. Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής
14. Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων
15. Τεχνικός Οχημάτων
16. Τεχνικός φυτικής παραγωγής
17. Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία
18. Υπάλληλος διοίκησης και οικονομικών υπηρεσιών

Γ. Κριτήρια ένταξης:

Στο Υπομητρώο Α3 δύνανται να ενταχθούν:

1. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ΕΠΑ.Λ., που έχουν δικαίωμα να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας1 ή

2. Επαγγελματίες, κάτοχοι Τίτλου Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή και Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένου, συναφούς με την ειδικότητα στην οποία θα καταρτιστεί ο κατάλογος Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. ή αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας και διαθέτουν τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία στο ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο ή

3. Εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές που διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξαμήνων σε Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχη ειδικότητα.

Ο φάκελος με την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα συναφή δικαιολογητικά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Οργανισμού ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση:  Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της αποστολέα και αφετέρου η ένδειξη: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομητρώο Α.3 Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παραπάνω από 02/11/2018 έως τις 16/11/2018

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook