Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με την ενεργοποίηση επταμελών επιτροπών εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων, πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες το Υπουργείο Παιδείας. Στο έγγραφο γίνεται αναφορά στα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι, καθώς και στον τρόπο κατάθεσης.

Πιο αναλυτικά:

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ 4. του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’) όπως ισχύει, καθώς και της με αριθ. Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 (ΦΕΚ 358/Β’/7-2-2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην ενεργοποίηση των επταμελών Επιτροπών διαπίστωσης πάθησης, τις οποίες και θα πρέπει να κοινοποιήσετε στην υπηρεσία μας, το αργότερο μέχρι 08-11-2018 (αρχικά με fax στο 210-3442098 και στη συνέχεια ταχυδρομικώς), ώστε η υπηρεσία μας να προχωρήσει στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου που θα αφορά το χρονικό διάστημα λειτουργίας των εν λόγω επιτροπών, καθώς και την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στα στοιχεία κάθε επταμελούς επιτροπής παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και τηλέφωνα επικοινωνίας, fax και e-mail του/της υπεύθυνου/ης που θα αναλάβει καθήκοντα της γραμματειακής υποστήριξης.

Σας επισημαίνουμε ότι στην αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/Β’/7-2-2014) Κ.Υ.Α όπως ισχύει, υπάρχει υπόδειγμα Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης και παρακαλούμε όπως το τηρήσετε προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις πιστοποιητικών από επιτροπή σε επιτροπή. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφονται από τον Πρόεδρο της επιτροπής, τον/την Γραμματέα και τουλάχιστον την πλειοψηφία των υπόλοιπων μελών της επιτροπής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει:

«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνουμε ότι τα πιστοποιητικά ποσοστού αναπηρίας που λήγουν οποτεδήποτε μέσα στο 2018 γίνονται δεκτά. Σας  υπενθυμίζουμε ακόμη ότι η τελευταία τροποποίηση της με αριθ. Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης έγινε, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 108 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄), με την με αριθ. Φ. 153/104779 Α5/25-06-2018 (ΦΕΚ 2416/Β’/25-06-2018), στην οποία περιλαμβάνεται και ο Πίνακας των Παθήσεων όπως ισχύει εφεξής. […]

Δείτε το έγγραφο εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook