Δημοσιεύτηκε Προκήρυξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας που αφορά στην πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. αρμοδιότητάς της.

Ειδικότερα, καλούνται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή ή Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. σε κενή/κενούμενη θέση σχολικής μονάδας του παρακάτω πίνακα (βλ. Προκήρυξη), να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ΑΘΗΝΑΣ (Μεσογείων 324, Αγ. Παρασκευή), από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, ώρα 15:00.

Πατήστε εδώ για την Προκήρυξη

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την εξής σειρά:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
γ) Βιογραφικό σημείωμα
δ) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών(Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή(Η/Υ).
ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του, καθώς και των λοιπών κριτηρίων της παρ.2 του άρθρου 23 του ν.4547/2018.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook