Με σχετική Απόφαση, ανακαλούνται οι προσλήψεις 13 προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ25, λόγω παρέλευσης του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος εμφάνισής τους για ανάληψη υπηρεσίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. (ΑΔΑ: ΩΣΩΗ4653ΠΣ-ΠΚΩ).

Οι παραπάνω προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018- 2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook