Με σχετική ΥΑ Ιδρύεται στο Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114).

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι:

α) Η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξασφαλίζοντας την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των προγραμμάτων και στα άτομα αυτά.

β) Η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα μέλη τα ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι.-Πελοποννήσου.

Στόχος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης είναι:

α) Η αναβάθμιση της ποιότητας της δια βίου εκπαίδευσης και η προώθηση κοινωνικής ενσωμάτωσης.

β) Η αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

γ) Η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

δ) Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

ε) Η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη γνώση των νέων και η ανανέωση της γνώσης, μέσω της επιμόρφωσης των εργαζομένων και των ανέργων σε ένα πλαίσιο αναβαθμισμένου ακαδημαϊκού συστήματος, ώστε να αξιοποιηθούν συστηματικά και αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της ανεργίας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

στ) Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, τη διοίκηση, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών.

ζ) Η επιμόρφωση των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης, κάθε ηλικίας, στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται σήμερα με ταχείς ρυθμούς, διευκολύνοντας την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ θα έχουν κυρίως επαγγελματικό (εφαρμοσμένο) προσανατολισμό, που ανταποκρίνεται σε γνώσεις και δεξιότητες με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Κανονισμός λειτουργίας

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17.

Η Υπουργική Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook