«Δημοσίευση περίληψης μιας (1) Υπουργικής Απόφασης διορισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δώδεκα (12) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ86-Πληροφορικής (παλαιός κλάδος ΠΕ19) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

Με την αριθμ. πρωτ. 153563/Ε1/17-9-2018 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.14 του Ν.2190 (ΦΕΚ 28/3-3-1994 τ.Α΄), του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ.Α΄), των άρθρων 14 και 15 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄), του άρθρου 39 παρ.1 και 2 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/4-9-2009 τ.Α΄), των άρθρων 4 και 9 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄), του άρθρου 26 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/2-12-2016 τ.Α΄), του άρθρου 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018 τ.Α΄) την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/308Α/20548/1-8-2008 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 288/Α/2007) και την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./49/οικ.13725/18-5-2016 (ΑΔΑ:6ΡΩΘ465ΦΘΕ-3ΛΘ)-(ΦΕΚ 1411/2016 τ.Β΄) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διορίζονται δύο (2) εκπαιδευτικοί ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και εννέα (9) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής (παλαιός κλάδος ΠΕ19) σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στις περιοχές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες, κατά περίπτωση, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο και τίθενται στη διάθεση των οικείων Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης.

Περίληψη της Απόφασης

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου και θα τοποθετηθούν βάσει των οικείων διατάξεων σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού τους. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Στο Φ.Ε.Κ. 1237 τ.Γ΄ ΗΜΕΡ: 23-10-2018).

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook