Εγκρίθηκε η υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. έτους 2018-2019».

Δικαιούχοι είναι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

– Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή.

– Καλύπτει μέχρι το 100% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα δέκα ευρώ (10,00€) το μήνα.

– Χορηγείται κατά μέγιστη διάρκεια για δώδεκα (12) μήνες.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της Απόφασης:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Η δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

2. Οι δικαιούχοι φοιτητές δύνανται να χρησιμοποιήσουν το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης προκειμένου να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τη σταθερή ή κινητή (mobile) ευρυζωνική τους σύνδεση στο διαδίκτυο.

Άρθρο 2

Σκοπός

1. Βασικοί στόχοι της δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες στους φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην καθημερινότητα των δικαιούχων.

2. Μέσω της δράσης επιτυγχάνεται:

– Η μείωση του ψηφιακού χάσματος, μέσω της πρόσβασης των δικαιούχων φοιτητών στο διαδίκτυο και της χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. tablets, netbooks, laptops, smartphones κ.τ.λ).
– Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του δημοσίου από φοιτητές, οι οποίοι δυσκολεύονται να αποκτήσουνπρόσβαση στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
– Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητώνμέσω της χρήσης του διαδικτύου και των σύγχρονωνψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών.
– Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της εγχώριαςκαινοτομίας στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών με τιςσύγχρονες τεχνολογίες και τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές.
– Η βέλτιστη αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα (π.χ. Open eClass, edX, Coursera, iTunesU, Khan Academy, MIT OCW κτλ).

Άρθρο 3

Φορείς της Δράσης

1. Φορέας Πρότασης της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) και Φορέας Υλοποίησής της το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ. ΑΕ). Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

2. Στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Φορέα Πρότασης (ΓΓΤΤ) και του Φορέα Υλοποίησης της δράσης (ΕΔΕΤ ΑΕ).

Άρθρο 4

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός της δράσης και ποσό επιχορήγησης δικαιούχων φοιτητών

1. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (6.062.000 €) και χρηματοδοτείται στο σύνολό του σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. Ο προϋπολογισμός της δράσης αφορά στο ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή καθώς και στο κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και των ενεργειών δημοσιότητας της δράσης από την ΕΔΕΤ Α.Ε.

2. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

– Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή.

– Καλύπτει μέχρι το 100% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα δέκα ευρώ (10,00€) το μήνα.

– Χορηγείται κατά μέγιστη διάρκεια για δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 6

Τρόπος άντλησης στοιχείων δικαιούχων φοιτητών

Τα στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών θα αντληθούν από την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠΕΘ).

Άρθρο 7

Προδιαγραφές επιχορηγούμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών

Οι προδιαγραφές των επιχορηγούμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών της δράσης αναλύονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τηςπαρούσας.

Άρθρο 8

Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου

Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).

Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Η υλοποίηση της δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της δράσης.

2. Συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.

3. Εξαργύρωση – Χρήση του κουπονιού από τους δικαιούχους φοιτητές.

4. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης

Δείτε την Απόφαση εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook