Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση σχετικά με την Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ακολουθεί αναλυτικά η Απόφαση:

1. Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία» (E.Δ.) Γυμνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια του Γυμνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Αγγλικά.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί δομή Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους ανωτέρω τομείς γνώσης με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.

3. Σκοπός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη διαδικασία μάθησης, η βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αρχίζει να λειτουργεί όπως ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από  την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/ 22-01-2018 (Β΄ 120). Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας διεξάγονται κανονικά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

• Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) ώρες Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα Χημεία και (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

• Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Γλώσσα και Γραμματεία, δύο (2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (ώρες Μαθηματικά, μία (1) ώρα Φυσική, μία (1) ώρα και δύο (2) ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραμμα της Διδασκαλίας που υλοποιείται στα Σχολικά Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

5. Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης_(Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Εκπαίδευσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Α.Ε. αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα Γυμνασίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (δυσπρόσιτες, περιοχές νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας). Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται το αίτημα από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται πριν  έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες.

6. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.

Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τη λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη Ο αντικαταστάτης ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε. στην απουσίας ή αδυναμίας του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. να τα καθήκοντά του.

Με βάση τα παραπάνω με ευθύνη του της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας διαμορφώνεται σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και Σ.Κ.Α.Ε., ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και για τα στην περίπτωση της παραγράφου 15.

7. Συστήνεται με διοικητική πράξη, σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία, Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Αντικείμενα της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. είναι:

α) η συνολική εποπτεία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
β) η διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα Σ.Κ.Α.Ε., γ) εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. για αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Α.Ε. στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, δ) οι εισηγήσεις τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έγκριση ή λειτουργίας τμημάτων σύμφωνα με την 14, ε) η διαβίβαση στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Παιδείας στοιχείων, στ) η υποβολή προς τον Γενικό ΥΠ.Π.Ε.Θ. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) απολογιστικής έκθεσης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και αντικειμένου της πράξης.

8. Τα καθήκοντα του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
είναι: α) ο ορισμός Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) (παράγραφος 5), β) ο ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) σύμφωνα με την παράγραφο 13, καθώς και αντικαταστατών Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις η τελική απόφαση για την λειτουργία ή μη τμημάτων σύμφωνα με την παράγραφο 14, δ) ο ορισμός των μελών της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (παράγραφος 9).

9. Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστήνεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), τον Οργανωτικό Συντονιστή, ένα (1) μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της Δ.Δ.Ε. από κάθε ειδικότητα των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ο οποίος έχει την έδρα του στην αντίστοιχη Δ.Δ.Ε. Σε περίπτωση που στη Δ.Δ.Ε. δεν υπάρχει έδρα Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της συγκεκριμένης ειδικότητας τότε η θέση δύναται να συμπληρωθεί από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στην περιφέρεια αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ.Δ.Ε.

Οι αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. είναι: α) η επιτόπια εποπτεία της λειτουργίας των Σ.Κ.Α.Ε. (σε κάθε Σ.Κ.Α.Ε. είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί μία (1) τουλάχιστον εποπτεία κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς), β) η υποβολή μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής, απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.), γ) οι εισηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 14, δ) γενικά, η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της δομής.

10. Οι αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που μετέχουν στην Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης είναι: α) η επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Α.Ε., β) η παιδαγωγική καθοδήγηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για την εύρυθμη λειτουργία των Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 16.

11. Ο Διευθυντής κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) την επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Α.Ε., β) την επιλογή, πρόσληψη, τοποθέτηση, σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διδασκόντων, που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 17 (ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής αυτής), γ) τη σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και των αντικαταστατών αυτών που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της πράξης που θα χρηματοδοτήσει την Ενισχυτική Διδασκαλία, σύμφωνα με την Παράγραφο 13 (ορίζεται ως υπεύθυνος για τις αμοιβές τους και υπόλογος εκκαθαριστής αυτών), δ) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής στη Δ.Δ.Ε., (αποτελούμενης από μέλη της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. πλην του ιδίου), για την παραλαβή των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και του αρχείου του Σ.Κ.Α.Ε., και την έγκριση των πρακτικών της εν λόγω επιτροπής, ε) την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 15 με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του διδάσκοντος, στ) την απόφαση για αναστολή λειτουργίας ενός Σ.Κ.Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 16, ζ) τον ορισμό Υπευθύνων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστές) σύμφωνα με την παράγραφο 12. Οι δαπάνες κάλυψης των οδοιπορικών για τις επιτόπιες εποπτείες καλύπτονται από τον ΚΑΕ της εκάστοτε Δ.Δ.Ε. βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι, το καθεστώς της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), με το οποίο και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο προσωπικό του Δημοσίου που συνδέεται με αυτό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επίσης, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α 28), η οποία προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και αντικαταστάθηκε εκ των υστέρων από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προβλέπεται ότι: «Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν του απαραίτητου ελέγχου γνησιότητας από τις οικείες Δ.Δ.Ε., συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, η υποενότητα «Έλεγχος γνησιότητας» στον ηλεκτρονικό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στο ΟΠΣΥΔ. Έλεγχος γνησιότητας διενεργείται μόνο για εκείνα τα δικαιολογητικά που δεν έχει διενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο παρελθόν (όπως προκύπτει κατά περίπτωση στην υποενότητα «Έλεγχος γνησιότητας»).

12. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) ορίζονται, με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε., Υπεύθυνοι Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστές) έως δύο (2) άτομα, διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί. Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστής) είναι: α) η συμμετοχή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. ως γραμματέας, β) η συγκέντρωση των παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, γ) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές), δ) η ηλεκτρονική διαχείριση τους, ε) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν τις αμοιβές των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε., στ) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών. Οι εργασίες τους διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

13. Σε κάθε Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ορίζεται, με απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.), καθώς και αντικαταστάτης του Υ.Σ.Κ.Α.Ε.. Για την επιλογή τους ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας: α) ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε., β) οι Διευθυντές/ντριες των άλλων σχολικών μονάδων των οποίων οι μαθητές/ήτριες είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Α.Ε., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές/τριες, γ) ο/η υποδιευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε., δ) οι υποδιευθυντές/ντριες αντίστοιχα με την περίπτωση. Είναι δυνατό, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κώλυμα, να οριστεί και μόνιμος/η καθηγητής/τρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε. ή των άλλων σχολικών μονάδων των οποίων οι μαθητές/ήτριες είναι εγγεγραμμένοι/ες στο Σ.Κ.Α.Ε.. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται χορήγηση άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο αντικαταστάτης Υ.Σ.Κ.Α.αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υ.Σ.Κ.Α.Ε. σε απουσίας ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του τελευταίου και πληρώνεται κατ’ αναλογία των ημερών που ασκεί καθήκοντα Υ.Σ.Κ.Α.Ε. Έργο του Υπεύθυνου Σ.Κ.Α.Ε. είναι: α) η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, β) η ημερησία καταχώριση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και η αποστολή τους στον καταχωριστή, γ) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης,δ) η υποβολή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ε) η αποστολή μιας έκθεσης πεπραγμένων μετά τη λήξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στην τριμελή επιτροπή της περίπτωσης δ της παραγράφου 11, στ) η τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ζ) η τήρηση του αρχείου της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, η) η αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέας Παιδείας και Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.), θ) η διαγραφή μαθητών/τριων με την παράγραφο 15 και η αντικατάστασή τους, ι) η συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου οι οποίοι εποπτεύουν το Σ.Κ.Α.Ε. στο παιδαγωγικό Οι παραπάνω αρμοδιότητες σε περίπτωση  ή αδυναμίας άσκησης καθηκόντων από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε., ασκούνται από τον αντικαταστάτη του.

14. Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως μαθητές/τριες το μέγιστο. Ειδικότερα, στην που ο αριθμός των μαθητών/τριών αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του από τον ελάχιστο επιτρεπτό αριθμό τριών, κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του και επομένως η δημιουργία ενός μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες,  περιοχές, νησιά, κ.λπ.) επιτρέπεται η  τμήματος από πέντε (5) έως  (9) μαθητές /τριες ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την τελική απόφαση.

Στην εξαιρετική περίπτωση αιτήματος για τμήματος με συμμετοχή μαθητών/τριών μικρότερη της προβλεπόμενης σε τμήματα Ενισχυτικής (από 3 έως 4 μαθητές/τριες), απαιτείται εισήγηση της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. και
τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.

Οι παραπάνω διαδικασίες διενεργούνται πριν την της εγκυκλίου πρόσκλησης για τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

15. Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον πέντε (5). Αν στη διάρκεια του διδακτικού έτους στο τμήμα παραμείνουν λιγότεροι από δέκα (10) μαθητές αλλά όχι λιγότεροι από πέντε (5), το τμήμα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη
ενημέρωση του γονέα – κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε..

Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή οι ενεργοί μαθητές/ ήτριες έχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής στο πλησιέστερο Σ.Κ.Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των τμημάτων αυτού του Σ.Κ.Α.Ε.

Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του/της διδάσκοντος/ουσας με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε., ή λύεται η σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες και ο διδάσκων/η διδάσκουσα διατηρεί τη σειρά κατάταξής του/της στον πίνακα για επόμενη πρόσληψη. Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάσουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του τμήματος για τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε.

Όταν εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων μαθητών/ τριών και υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήμα/τμήματα μαθήματος μαθημάτων, ο Διευθυντής του σχολείου δύναται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, να παραλάβει νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας, μέσα σε διάστημα 3 ημερών, τις οποίες διαβιβάζει στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε., συνοδευόμενες από εισήγηση του διδάσκοντος του μαθήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6. Η επιλογή από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του γονέα-κηδεμόνα.

Μετά την επίδοση της βαθμολογίας του Α’ τετραμήνου στους μαθητές/τριες, ο Διευθυντής του σχολείου δύναται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, μέσα σε διάστημα 5 ημερών να παραλάβει νέες αιτήσεις μαθητών/τριών οι οποίοι και εντάσσονται στα υπάρχοντα τμήματα εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε., συνοδευόμενες από εισήγηση του διδασκόντων των αντίστοιχων μαθημάτων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6. Η επιλογή από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του γονέα-κηδεμόνα.

16. Ένα Σ.Κ.Α.Ε. συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο Διευθυντής
της οικείας Δ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός Σ.Κ.Α.Ε. με αιτιολογημένη απόφαση, την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.Π.Ε.Σ. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την καθοδήγηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Ε.

17. Οι διδάσκοντες/ουσες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών/ τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο ΠίνακαΑναπληρωτών.

Οι εγγεγραμμένοι/ες στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται
από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κάθε σχολικό έτος.

Οι τοποθετήσεις διδασκόντων/ουσών πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ενημερώνουν τον Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. για την επίδοση των μαθητών/τριών και συνεργάζονται ανελλιπώς με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της Σ.Ο.Δ.Α.Ε.

Για τις αναθέσεις των μαθημάτων ισχύει η 76099/Δ2/11-05-2018 (Β’ 1704).

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, παραμένει για πρόσληψη στον Ενιαίο Πίνακα Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Σε περίπτωση παραίτησης διδάσκοντος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, το κενό καλύπτεται με πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου που δεν έχει προσληφθεί από τον πίνακα κατάταξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα με δικαιολογημένη μακροχρόνια άδεια (κύησης, λοχείας κ.λπ.), για την εύρυθμη λειτουργία προγράμματος και προς όφελος των μαθητών, το καλύπτεται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, πρόσληψη αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ή του οποίου η σύμβαση λύεται με την επάνοδο διδακτικά καθήκοντα του/της διδάσκοντα/ουσας απουσίαζε. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που έχει καταρτίσει η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Κατ’ εξαίρεση στα Σ.Κ.Α.Ε. Γυμνασίων που εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, των ιδιαιτέρων συνθηκών, η πρόσληψη αναπληρωτών/τριών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωραρίου και μβάση τον ειδικό αξιολογικόπίνακα που οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας βάσει της αριθμ. 120546/Δ2/28-09-2010 (υπουργικής απόφασης, η οποία υλοποιεί το ν. 3687/(Α΄ 159) – άρθρο 28 παρ. 2β.

18. Η δαπάνη για την αμοιβή: α) των διδασκόντων/που θα προσληφθούν για να διδάξουν στα Σ.Κ.Α.Ε. και β) των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. ή των αντικαταστατών τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-19» (MIS 5031889) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020».

Το ύψος των αμοιβών για την περίπτωση α) προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 10 του ν. 4368/ 2016 (Α΄ 21). Το ύψος των αμοιβών για την περίπτωση β) προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 12 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύουν. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201), καταβάλλονται από τον εργοδότη και δεν συμπεριλαμβάνονται στο μικτό μηνιαίο ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Η Απόφαση

 Για να δείτε το ΦΕΚ, πατήστε εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook