Ασκήσεις γραμματικού περιεχομένου – Αρχαία Ελληνικά Β’ Γυμνασίου, Ενότητα 2η

Της Δήμητρας Ιωαννίδου

1. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο από τη λέξη στη παρένθεση:

α. Τοῖς ………….. (φύλαξ) οὐ προσήκει ὕπνος.

β. Μὴ τρίβε τὴν ψυχὴν ταῖς …………… .( φροντίς).

γ. Ἐξ …………….. (όνυξ, γεν. εν.) τὸν λέοντα γιγνώσκεις.

δ. Κρίνε τοὺς ἀνθρώπους μὴ ταῖς ………… (ἐσθής), ἀλλὰ τοῖς ἔργοις.

ε. Ἐκ τῶν πτερῶν γιγνώσκει τις τὸν ……………. (όρνις)

στ. Παρὰ τοῖς …………… (Ἄραψ) αἱ κάμηλοι τίμιαί εἰσιν.

ζ. Ὁ ὄνος τῇ …………. (σάλπιγξ) τοὺς ……….. (κήρυξ) μιμεῖται.

η. Έκαστος των …………… (Κύκλωψ) ένα οφθαλμόν έχει.

 

2. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που ζητούνται για κάθε ουσιαστικό:

ὁ κόραξ: …….………..…. (γενική ενικού) /……..…….………. / (δοτική πληθυντικού)

ἡ ἐλπίς: …………………. (δοτική ενικού) /….………. (γενική πληθυντικού)

ὁ πατήρ: …….………… (δοτική ενικού) /…..………… …………………… (δοτική πληθυντικού)

ὁ αὐτοκράτωρ: …………………. (γενική ενικού) /………..………. (δοτ. πληθυντικού)

ὁ ἄξων: ……………… (δοτική ενικού) / ……………. (κλητική ενικού)

ὁ χειμών: ……………. (γενική ενικού) / ………….(αιτιατική πληθυντικού)

τὸ πλῆθος: ………………….. (γενική ενικού) / ………….…… (ονομαστ. πληθυντ.)

 

3. Να μεταφερθούν όλες οι κλιτές λέξεις στον άλλον αριθμό:

– Ἐν ταῖς φάραγξι γῦπες καὶ ἱέρακες διαμένουσιν.

………………………………………………………………………… .

– Ὁ παῖς θαυμάζει τὴν τοῦ στρατιώτου ἀσπίδα καὶ τὸν θώρακα.

………………………………………………………………………………… .

– Οὗτός ἐστι φύλαξ τῆς πατρίδος.

…………………………………………………………………………… .

– Ἡ γυνὴ ἐνδύεται τὴν ἐσθῆτα.

………………………………………………………………………… .

– Αὗται αἱ γυναῖκες Ἑλληνίδες εἰσίν.

-…………………………………………………………………..

 

4. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που ζητούνται για κάθε ουσιαστικό:

ἡ πατρίς: κλητ. εν…………….. αιτ. πληθ…………… ονομ. πληθ………… δοτ.πληθ…………..δοτ. εν……………….

ἡ διώρυξ: γεν. εν……………. αιτ. πληθ…………κλητ. εν……………. ονομ.πληθ…………

ἡ σάλπιγξ: γεν. πληθ. ………….. δοτ. πληθ…………… γεν εν……………….. δοτ.εν……………….

ὁ όνυξ: γεν. ενικού………… δοτ. ενικού…………. δοτ. πληθ………….. αιτιατ.πληθ…………….

 

5. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

τὰς ἀποφάσεις ——> …………………………………

τῇ ἐνέσει ——> ………………………………….

τῶν ὄψεων ——> …………………………………

ἡ ἐπίθεσις ——> …………………………………

ταῖς διώξεσι ——> …………………………………

τῆτὴν ῥίψιν ——> …………………………………

αἱ ἀπολύσεις ——> ………………………………..

της ἀπολαύσεως ——> …………………………………

 

6. Να κλίνεις και στους δύο αριθμούς τα εξής ουσιαστικά: =ὁ ἱερεύς , ὁ δρομεύς , ὁ ἱππεὐς

 

7. Συμπλήρωσε κατάλληλα τον πίνακα.

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
πράττεσθε
πείθομαι
ὀρίζῃ
γράφεται
Κηρύττονται

 

Ιωαννίδου Δήμητρα*
Φιλόλογος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook