Στο άρθo 6 της Υπουργικής Απόφασης Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας” καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας».

Πιο αναλυτικά:

Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ, οφείλουν να διασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια που τους αναδεικνύουν σε δομές παροχής ποιοτικής Μαθητείας:

1. Ο εργοδότης εφαρμόζει τις αρχές της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας».

2. Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η Σύμβαση Μαθητείας, στηνοποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/των εκπαιδευτή/των στο χώρο εργασίας, καθώς και η επαγγελματική του ειδικότητα, συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΕΠΑ.Λ. και ο μαθητευόμενος. Ο εργοδότης τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το «Πρόγραμμα Μάθησης στον χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» υλοποιείται με βάση το πρόγραμμα σπουδών μαθητείας της ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένε επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης Μαθητείας. Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση υπέρβασης των απουσιών ή οικειοθελούς αποχώρησης με Υπεύθυνη Δήλωση του μαθητευόμενου, ο επόπτης – εκπαιδευτικός του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. ή του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του «Προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» συντάσσει γραπτή εισήγηση την οποία υποβάλλει στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ενημερώνει εγγράφως τον εργοδότη για να προβεί σε διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης. Ο Διευθυντής του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. ενημερώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. για τις περιπτώσεις διακοπής των συμβάσεων μαθητείας.

3. Ο εργοδότης οφείλει να έχει εγκρίνει το σύνολο των κανονικών αδειών μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση 156 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένων 12 ημερών κανονικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1346/1983, όπως ισχύει.

4. Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον μαθητευόμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η απουσία «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας» είναι αιτία μη υπογραφής ή ακύρωσης της σύμβασης.

5. Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τα κατάλληλα μέσα και το κατάλληλο εξοπλισμό γι την εκπαίδευση στο χώρο του στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

6. Ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας εργασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης, οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

7. Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα καιτους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

8. Ο εργοδότης οφείλει να συνεργάζεται με το ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. για την υλοποίηση του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον μαθητευόμενο εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.

9. Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», όπως ορίζεται από τον «Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής» της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και σε εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

10. Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της Μαθητείας και τη διακοπή αυτής (όπου απαιτείται) για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

11. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον μαθητευόμενο για την εκπαίδευση του στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ..

12. Ο εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στο εργασιακό αντικείμενο όλω των εκπαιδευόμενων συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό ή τον ψυχολόγο ή τον κοινωνικό λειτουργό στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την Φ9/111628/Δ4 (ΦΕΚ Β’ 2726) Υπουργική Απόφαση.

13. Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Διαβάστε ακόμα:

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

Η ΥΑ για την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» – Κριτήρια επιλογής, κατάταξη υποψηφίων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΥΑ για την Υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»

Επιμέλεια – Γιώργος Σκάθαρος*

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook