Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Η Αποστολή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο συντονισμός των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο (παρ. 2 του άρθρου  του ν. 4547/2018).

Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεργάζονται ιδίως:

α) με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), από το οποίο και υποστηρίζονται ιδίως σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως αυτά της εισαγωγής και εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, προγραμμάτων σπουδών, παιδαγωγικής έρευνας, ενταξιακής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης κεντρικά σχεδιασμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων,

β) με τα Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους και

γ) με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.), με τα οποία επεξεργάζονται και συνδιαμορφώνουν προγράμματα συνεργασία των σχολικών μονάδων, των Ε.Κ., των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της οικείας περιφέρειας.

Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

1. Η οργανωτική διάρθρωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβάνει: α) την Ολομέλεια, β) τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον αναπληρωτή του, γ) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και δ) το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο τοποθετείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Για το ωράριο εργασίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και του λοιπού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζεται η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/27-6-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’769), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, συμπεριλαμβανομένου του Οργανωτικού Συντονιστή και του αναπληρωτή του, συγκροτούν την Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή συνεδριάζουν και αποφασίζουν επί των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και αφορούν στο περιεχόμενο, τον τρόπο άσκησης και το συντονισμό του επιστημονικού και παιδαγωγικού τους έργου.

4. Η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο, και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Στην Ολομέλεια συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Με απόφαση του Οργανωτικού Συντονιστή ή της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας οι Προϊστάμενοι των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α., όταν κριθεί αναγκαίο, βάσει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

5. Ο Οργανωτικός Συντονιστής συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ενώ, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει ο Αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες της και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

6. Η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση γνωστοποιείται στα μέλη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με ευθύνη του προέδρου, γραπτά ή ηλεκτρονικά, εγκαίρως και τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται: α) ο χώρος και ο χρόνος που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση και β) τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

7. Εισηγητής των θεμάτων που επιλέγονται προς συζήτηση είναι ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εισήγησης από τον Πρόεδρο.

8. Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μπορεί να συγκληθεί: (α) κατόπιν συγκέντρωσης υπογραφών τουλάχιστον του 1/3 των μελών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και (β) από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

9. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης συνεδρίασης λόγω συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του σώματος, το κείμενο που περιλαμβάνει το θέμα της ημερήσιας διάταξης και τις υπογραφές των αιτούντων την έκτακτη συνεδρίαση, κατατίθεται στον Οργανωτικό Συντονιστή ή, σε περίπτωση απουσίας του, στον νόμιμο Αναπληρωτή του, και η συνεδρίαση ορίζεται εντός πενθημέρου από την ημερομηνία κατάθεσης.

10. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά και τα καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε μέλος του διοικητικού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που ασκεί καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης. Στα πρακτικά αναφέρονται ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα ονόματα των παριστάμενων μελών, περιληπτική απόδοση των θεμάτων που συζητήθηκαν, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, καθώς και οι ληφθείσες αποφάσεις. Το πρακτικό που συντάσσεται από τον Γραμματέα, υπογράφεται από τα μέλη και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

11. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45).

12. Με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σχεδιάζεται ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων του στην αρχή του σχολικού έτους και τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Σε τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., παρακολουθείται η υλοποίηση του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωσή του. Με τη λήξη σχολικού έτους, η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προβαίνει σε έκθεση αποτίμησης του  προγραμματισμού, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τον αντιμετώπισης καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για επόμενο σχολικό έτος. Τόσο ο προγραμματισμός όσο η έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται, διά του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο Ι.Ε.Π. και στη  Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά  έναρξη και λήξη του έτους, αντίστοιχα.

13. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δημιουργεί ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ο Οργανωτικός Συντονιστής έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων. Με ευθύνη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον ίδιο ιστότοπο δημιουργείται, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κοινό ψηφιακό αποθετήριο με εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο.

14. Κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. φέρει σφραγίδα με την ονομασία του και τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο εισερχομένων εξερχόμενων εγγράφων.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook