Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν στη θέση του Οργανωτικού Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας. (σσ 1 – 10 – 2018)

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες θα αποστείλουν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής που συγκροτείται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 ή την περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που είναι μέλος Ε.Ε.Π.. Οι ως άνω προτάσεις θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Δ’ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας ([email protected]).

Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπληρωτής του προέρχονται από κλάδο διαφορετικής βαθμίδας της εκπαίδευσης.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί αυθημερόν στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook