Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4547/2018, με το οποίο συμπληρώνεται ο Ν. 4186/2013 (με την προσθήκη του άρθρου 24Α «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης»), προσδιορίζονται τα εξής:

1. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) και μόνον: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων γ) επαγγελματικό προσανατολισμό δ) επαγγελματική συμβουλευτική.

2. ΟΛΑ τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων οφείλουν να είναι πιστοποιημένα αποκλειστικά από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σε Υπουργική Απόφαση (αναμένεται η έκδοσή της) θα προσδιορίζονται:

α) το σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων στα Κ.Δ.Β.Μ. προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους.Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.
β) το σύστημα πιστοποίησης προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους.

3. Από 1ης.1.2019 τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή μπορούν να παρέχουν και μη πιστοποιημένα προγράμματα.
Σύμφωνα με το 3ο εδάφιο της περίπτωσης 16, της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α ́ 222) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), προσδιορίζεται ότι στην άδεια των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών, με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, ύστερα από αίτηση του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ως εκ τούτου στην αίτηση αδειοδότησης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο τα προγράμματα σπουδών προσδιορίζονται σε Πίνακα Προγραμμάτων. Κατόπιν της ολοκλήρωσης αδειοδότησης (δημοσίευση σε ΦΕΚ) εντάσσονται σε Παράρτημα Παρεχομένων Προγραμμάτων: α) τα πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και β) τα μη πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέχρι την ημερομηνία της υποχρεωτικής παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων (1η-1-2019).

Για ήδη αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο, με τη διαδικασία αίτησης τροποποίησης της άδειάς τους εντάσσονται στο Παράρτημα Παρεχομένων Προγραμμάτων: α) τα πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και β) τα μη πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέχρι την ημερομηνία της υποχρεωτικής παροχής πιστοποιημένων προγραμμάτων (1η-1-2019).

Με τον τρόπο αυτό θα προσδιορίζεται, θα κατοχυρώνεται και θα νομιμοποιείται το αποκλειστικό φάσμα των παρεχόμενων προγραμμάτων ανά Κ.Δ.Β.Μ.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook