Διευκρινίσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις εγγραφές – μετεγγραφές στα Εσπερινά Γυμνάσια- Γενικά Λύκεια

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις εγγραφές-μετεγγραφές στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α΄102): «α) Μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕΛ σε οποιοδήποτε σχολικό έτος και μαθητές της Α΄ τάξης τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ που θα προαχθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018 -2019. Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους.[…]». Επισημαίνεται ότι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού ΓΕ.Λ. που δεν προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη εγγράφονται στη Β΄ τάξη (τριετούς) Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή μετεγγράφονται εφόσον το επιθυμούν, στη Β΄ τάξη Ημερησίου ΓΕ.Λ.

Επίσης, όσον αφορά στα δικαιολογητικά εγγραφής-μετεγγραφής ανήλικων εργαζόμενων μαθητών/τριων σε Εσπερινά Γυμνάσια-ΓΕ.Λ., σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 της αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120) όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 139101/ΓΔ4/27-8-2018 ΥΑ (Β΄ 3674): «2. Οι ανήλικοι/ες εργαζόμενοι/ες μαθητές/τριες έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα φοίτησης α) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) εκτύπωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων από τον εργοδότη στοιχείων του μαθητή/τριας στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ -ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από τα οποία προκύπτει η σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω μερών.

3. Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται νόμιμα, σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας, έχουν δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ.) εφόσον α) προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας με το οποίο είναι εφοδιασμένοι, για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών στην οποία απασχολούνται και β) οι εργοδότες, σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας υποβάλουν στη σχολική μονάδα φοίτησης σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75).

4. Οι ανήλικοι/ες μαθητές/τριες που απασχολούνται στον ναυτιλιακό ή αλιευτικό τομέα έχουν
δικαίωμα να φοιτούν σε εσπερινό γυμνάσιο, λύκειο (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) εφόσον προσκομίσουν αντίγραφα ναυτικού φυλλαδίου εκ των οποίων να προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία ναυτικού (σελ. 4 και 5) και οι αντίστοιχες σελίδες ναυτολόγησης – απόλυσης αυτού, ή/και πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που έχει εκδοθεί από Δ.Ν.ΕΡ. ή Λιμενική Αρχή».

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής σε Εσπερινό Γυμνάσιο-ΓΕΛ απαιτούνται και τα δικαιολογητικά που ορίζονται με την παρ. Ε του άρθρου 9 της αρ.10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 139101/ΓΔ4/27-8-2018 ΥΑ (Β’ 3674).

Το έγγραφο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook