ΙΕΠ: Ανακοινώθηκε ο αξιολογικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7133/29-6 2018 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας.

(Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, γίνεται αναφορά σε ΑΜ ή ΑΦΜ υποψηφίων)

Ο πίνακας υποψηφίων για θέσεις προϊσταμένων στο ΙΕΠ

Ανακοινώθηκε ο πίνακας υποψηφίων για θέσεις προϊσταμένων στο ΙΕΠ
Ο πρώτος σε σειρά κατάταξης από τον κάθε πίνακα είναι ο επιλεγείς για την πλήρωση της εκάστοτε θέσης προϊσταμένου στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του ΙΕΠ με θητεία τετραετούς διάρκειας, σύμφωνα με τα καθορισμένα στην οικεία πρόσκληση.

Επί του κάθε πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση. Οι ενστάσεις επιτρέπονται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Μετά την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ. 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook