Στα άρθρα 7 και 8 της Υπουργικής Απόφασης Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας” καθορίζονται οι Υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας».

Πιο αναλυτικά:

Υποχρεώσεις των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας»

1. Ο μαθητευόμενος εφαρμόζει τις αρχές της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας».

2. Ο μαθητευόμενος οφείλει να παρακολουθεί το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας- Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».

3. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνυπογράφει τη Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη.

4. Ο μαθητευόμενος οφείλει να εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος γι’ αυτόν εκπαιδευτικός (στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στο χώρο εργασίας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».

5. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη.

6. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».

7. Ο μαθητευόμενος οφείλει να έχει εμφάνιση συμβατή με το εργασιακό περιβάλλον.

8. Ο μαθητευόμενος οφείλει να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη.

9. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.

10. Ο μαθητευόμενος οφείλει να μη δημιουργεί προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες του εργοδότη.

11. Ο μαθητευόμενος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς-επόπτες του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. σε περίπτωση που δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με τον εργοδότη.

12. Ο μαθητευόμενος οφείλει να παραμένει εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος της μαθητείας.

13. Ο μαθητευόμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνει έγκαιρα τα απαιτούμενα έντυπα Μαθητείας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας και τον επόπτη εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας.

Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

14. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας είναι 21 ώρες. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα στο ΕΠΑ.Λ. που πραγματοποιείται το «Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας», το όριο των απουσιών δύναται να αυξηθεί κατά 14 ώρες. Κατά τη διάρκεια του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», ο μαθητευόμενος μπορεί να λάβει αναρρωτική άδεια έως 12 ημέρες, με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο Φορέα, χωρίς να χάσει την ιδιότητα του μαθητευόμενου. Κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας οι μαθητευόμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας. Σε περίπτωση που η αναρρωτική άδεια ισχύει τόσο για ημέρες εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας όσο και για ημέρες παρακολούθησης του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας», ο μαθητευόμενος οφείλει να καταθέσει το δικαιολογητικό για την αναρρωτική του άδεια στον εργοδότη και φωτοτυπία αυτού στο ΕΠΑ.Λ/Ε.Κ. στο οποίο πραγματοποιείται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας.

Εάν η αναρρωτική άδεια ισχύει μόνο για ημέρες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, ο μαθητευόμενος καταθέτει το δικαιολογητικό μόνο στον εργοδότη. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων, ο ωφελούμενος του προγράμματος – μαθητευόμενος χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου και με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ενημερώνεται άμεσα ο μαθητευόμενος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο εργοδότης και ο Διευθυντής του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Δικαιώματα των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας»

Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τις αρχές της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας»:

1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 της παρούσας.

2. Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας ανεξαρτήτως αιτιολογίας και για μέγιστο διάστημα 12 ημερών.

3. Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 1346/1983, όπως ισχύει.

4. Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, η οποία τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τον χώρο μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται κατάλληλα στη σχολική μονάδα.

5. Ο μαθητευόμενος δικαιούται παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μάθησης στην επιχείρηση, από τις οικείες δομές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή/και του Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον προσφέρονται σχετικά προγράμματα.

6. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.

7. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στον Διευθυντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και της εργατικής νομοθεσίας.

8. Ο μαθητευόμενος για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ., δύναται να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Μαθητείας με τον εργοδότη και την τοποθέτησή του σε άλλον εργοδότη, εάν είναι εφικτό κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός 5 εργάσιμων ημερών, για τη συνέχιση του προγράμματος. Η αλλαγή εργοδότη δεν μπορεί να επαναληφθεί.

9. Στην έναρξη του προγράμματος, η αλλαγή εργοδότη με απόφαση του μαθητευόμενου μπορεί να γίνει εντός του πρώτου μήνα, εάν είναι εφικτό, και δεν μπορεί να επαναληφθεί.

10. Ο μαθητευόμενος δικαιούται μόνο κανονικής και αναρρωτικής άδειας και κανενός άλλου τύπου.

(Για επεξηγήσεις των σημείων που παραπέμπουν στην ΥΑ, πατήστε εδώ)

Διαβάστε ακόμα:

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» – Κριτήρια επιλογής, κατάταξη υποψηφίων

Επιμέλεια – Γιώργος Σκάθαρος*

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook