Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 2005/2017 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν της αριθμ. 1138/21-9-2017 απόφασης του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και της αριθμ. 96579/Ε1/12-6-2018 διαπιστωτικής υ.α., διορίζονται, αναδρομικά από 25-2-2014, 11 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στη Β/θμια Εκπ/ση.

Περίληψη της Απόφασης (ΑΔΑ: 6ΕΞΣ4653ΠΣ-Ι98)

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύουν, του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄), των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 2005/2017 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατόπιν της αριθμ. 1138/21-9-2017 απόφασης του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και της αριθμ. 96579/Ε1/12-6-2018 διαπιστωτικής υ.α., διορίζονται, αναδρομικά από
25-2-2014, 11 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στη Β/θμια Εκπ/ση, με διετή δοκιμαστική θητεία και με βαθμό ΣΤ΄, και τους τοποθετούμε στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές, ως ακολούθως […]

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν άμεσα στους προϊσταμένους των οικείων Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Ακολούθως, θα τοποθετηθούν, με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής.

Η σχετική Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook