Επισημάνσεις για την υποστήριξη λειτουργίας του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών περιλαμβάνει έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τη χρηματοδότηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Πιο αναλυτικά:

Σχετικά με την επιλογή νέων τίτλων βιβλίων είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

1) Η χρήση και ανάγνωση των βιβλίων πρέπει πρωτίστως να οδηγεί τους νέους αναγνώστες στην απόλαυση του κειμένου και δευτερευόντως στη γνώση.

2) Η επιλογή και χρήση βιβλίων όλων των ειδών (λογοτεχνικά, γνώσεων, ποίησης, κόμικς, ξενόγλωσσα, λευκώματα, συλλογές κ.ά.) μπορεί να αποτελέσει μία ωφέλιμη, παιδαγωγική πρακτική ενταγμένη πλήρως στην εκπαιδευτική πράξη.

3) Κριτήρια επιλογής των βιβλίων για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης είναι οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και η βιβλιογραφική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Κριτήρια που διαχωρίζουν τα βιβλία ανάλογα με την ηλικία ή σε «σχολικά»- «εξωσχολικά» συνιστάται να αποφεύγονται.

Ως προς τη διαδικασία επιλογής νέων τίτλων προτείνεται οι μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην επιλογή των νέων τίτλων βιβλίων που θα εμπλουτίσουν τη σχολική βιβλιοθήκη ως εξής:

1) Οι μαθητές κάθε τμήματος σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης θα προτείνουν τίτλους βιβλίων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

2) Οι προτάσεις όλων των τάξεων της σχολικής μονάδας θα καταλήξουν στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος θα συντάξει τον τελικό κατάλογο προτεινόμενων προς αγορά βιβλίων τον οποίο θα υποβάλλει στην αρμόδια σχολική επιτροπή.

3) Ο Σύλλογος Διδασκόντων μεριμνά ώστε στον τελικό κατάλογο βιβλίων να συμπεριλαμβάνεται ένας (1) τουλάχιστον τίτλος από τις προτάσεις κάθε τμήματος.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και βιβλίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της με αρ. πρωτ. 141427/Β9/Φ8/885/31-08-2018 εγκυκλίου, θα πρέπει:

1) Κάθε ωφελούμενη σχολική μονάδα να υποβάλει προς την οικεία Σχολική Επιτροπή κατάλογο προτεινόμενων βιβλίων που θα έχει προκύψει μέσω της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας.

2) Ο/Η Δ/ντής/ντρια κάθε ωφελούμενης σχολικής μονάδας να υποβάλει στην οικεία Σχολική Επιτροπή αντίγραφο από το βιβλίο υλικού της σχολικής μονάδας ή της Σχολικής Βιβλιοθήκης στο οποίο καταχωρήθηκε ο εξοπλισμός, με ημερομηνία τουλάχιστον ίδια ή μεταγενέστερη του πρακτικού της επιτροπής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Ειδικά για τα βιβλία που θα παραληφθούν απαιτείται και βεβαίωση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας όπου ανήκει η Βιβλιοθήκη ότι έγινε η καταχώρηση των τίτλων στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα mySchool.

Το σχετικό έγγραφο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook