Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καλεί εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5008057.

Οι ωφελούμενοι της πράξης είναι :

  • Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ., που έχουν σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση τα μαθήματα τομέων της Β΄ τάξης και τα μαθήματα ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης, όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ.
  • Εκπαιδευτές/τριες των Δ.Ι.Ε.Κ. στους οποίους/ στις οποίες ανατίθενται τα μαθήματα των ειδικοτήτων όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ.

Στην επιλογή των εκπαιδευτικών θα δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας (Α΄ φάση: Μάρτιος 2017 – Νοέμβριος 2017, Β΄ φάση: Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018 και Γ΄ φάση από τον Οκτώβριο 2018) και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν σε Α΄ ανάθεση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στην Γ΄ τάξη.

Οι ωφελούμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν σε περίπου 210 (20μελή) τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές στη Β΄ επιμορφωτική περίοδο θα κατανεμηθούν σε περίπου 150 τμήματα. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει  δια ζώσης επιμόρφωση δεκαοχτώ (18) ωρών η οποία θα πραγματοποιηθεί σε Σχολικές μονάδες – Επιμορφωτικά Κέντρα, σε κεντρικές πόλεις στις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση είκοσι μία (21) ωρών η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξής:

Βήμα 1ο: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

Βήμα 2ο:Η Επιστημονική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ) του Ι.Ε.Π.:

Α.κατανέμει τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές σε τμήματα. Για την κατανομή των επιμορφούμενων η ΕΟΕ θα συνεκτιμήσει τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων μετακινήσεων.

Β. καταρτίζει το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Γ.μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τα Επιμορφωτικά Κέντρα καθώς και για τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων, (εγγραφές επιμορφούμενων κ.λπ.).

Βήμα 3ο:οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το “απογραφικό δελτίο εισόδου” στην δικτυακή πύλη του Ι.Ε.Π. και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το “απογραφικό δελτίο εξόδου”.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με την πράξη 42/13-09-2018 του Δ.Σ του ΙΕΠ (ΑΔΑ:ΨΧΟΛΟΞΛΔ-ΗΩΠ) ορίζεται η Παρασκευή 14/09/2018 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών η Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 15:00. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρίθμ.8680/02-08-2018 πρόσκληση.

Η Πρόσκληση του ΙΕΠ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook