Σε σχετικό έγγραφο που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων περιγράφεται η διαδικασία ορισμού Διευθυντών και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Πιο αναλυτικά:

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.1. Στο άρθρο 2 («Εποπτεία»), παρ. 1 του ν.682/1977 (Α’ 244), ορίζεται: «1. Τα Ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαιδεύσεως υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούντος την επ’ αυτών εποπτείαν δια των περιφερειακών εποπτικών οργάνων» και στο άρθρο 4 («Οργάνωσις – Πρόγραμμα»), παρ. 1, ορίζεται:

«1. Τα υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενα σχολεία έχουν την αυτήν οργάνωσιν με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ισχύον εκάστοτε δι’ αυτά ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραμμα διδασκαλίας».

Α.2. Στο άρθρο 25 («Διευθυνταί – Υποδιευθυνταί») του ίδιου νόμου, ορίζεται: «1. ‘Εκαστον Ιδιωτικόν σχολείον διευθύνει ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων τα υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34 του παρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα. 2. Εις ην περίπτωσιν αποδεδειγμένως δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχων τα κατά την προηγουμένην παράγραφον προσόντα δι να αναλάβη την διεύθυνσιν του σχολείου, δύναται μετ’ ητιολογημένη απόφασιν του οικείου Επιθεωρητού να ανατεθή η διεύθυνσις εις ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν έχοντα κατώτερον του δια τους Διευθυντάς οριζομένου βαθμού. 3. Εάν ο ιδιοκτήτης του σχολείου είναι και εκπαιδευτικός της αντιστοίχου βαθμίδος εκπαιδεύσεως, δύναται να ορίζεται διευθυντής του σχολείου του, εφ’ όσον έχει τον υπό της παρ. 3 του άρθρ. 34 του παρόντος προβλεπόμενον κατά περίπτωσιν βαθμόν, φυλαττομένης της ισχύος της προηγουμένης παραγράφου. 4. Ο διορισμός του διευθυντού γίνεται καθ’ έκαστον έτος δι’ αποφάσεως του οικείου Επιθεωρητού, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου του σχολείου. 5. Οι διευθυνταί των ιδιωτικών σχολείων δεν δύνανται να υπηρετούν παραλλήλως εις έτερον εκπαιδευτήριον οιουδήποτε τύπου, υποχρεούμενοι να ευρίσκονται εις το σχολείον καθ’ όλας τας εργασίμους ώρας, δύνανται όμως να διδάσκουν εις έτερον Γυμνάσιον ή Λύκειον του αυτού εκπαιδευτηρίου. 6. Τον Διευθυντήν ιδιωτικού σχολείου, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί έτερος εκπαιδευτικός του αυτού σχολείου, οριζόμενος υπό του οικείου Επιθεωρητού κατά την έναρξιν του σχολικού έτους, μετά πρότασιν του ιδιοκτήτου» και στο άρθρο 26 («Καθήκοντα – Υποχρεώσεις – Περιορισμοί Διευθυντού και Διδακτικού Προσωπικού»), ορίζεται: «1. Τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις των διευθυντών των Ιδιωτικών σχολείων και του διδακτικού προσωπικού αυτών είναι τα αυτά προς τα οριζόμενα εκάστοτε δια τους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων… 2. … 3. Ο διευθυντής ιδιωτικού σχολείου είναι υπεύθυνος δια την από εκπαιδευτικής πλευράς ομαλήν λειτουργίαν του σχολείου. Οφείλει να συνεργάζεται μετά του ιδιοκτήτου γνωστοποιών εις αυτόν τας παρουσιαζομένας ελλείψεις και υποδεικνύων την συμπλήρωσιν αυτών. Εις περίπτωσιν αμελείας του ιδιοκτήτου ο Διευθυντής οφείλει να αναφέρη σχετικώς εις τον οικείον Επιθεωρητήν, υποκείμενος άλλως εις πειθαρχικόν έλεγχον».

Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 34, παρ. 1 του ίδιου νόμου, ορίζεται: «1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προάγονται ή λαμβάνουν τον μισθόν του ανωτέρου μισθολογικού κλιμακίου, αναλόγως προς τα προσόντα, το ευδόκιμον και τον χρόνον υπηρεσίας των εις τον αυτόν βαθμόν ή κλιμάκιον κατά τα ισχύοντα εκάστοτε δια την προαγωγήν των δημοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών και κατόπιν αιτήσεως των» και στις επόμενες παραγράφους του ίδιου άρθρου προβλεπόταν για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικός το αντίστοιχο βαθμολόγιο με αυτό που κατά το χρόνο εκείνο ίσχυε και για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.

Α.3. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ («ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ») του ν.4547/2018 (Α’ 102), με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 22 («Προϋποθέσεις επιλογής»), παρ.1, 6, 7, 9, 10 και 11, ορίζεται:

«1. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 2… 3… 4… .5… 6. Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄….

Ειδικότερα: α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, … …. β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60. … γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι: αα) για τις θέσεις διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. … 7. Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής … στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. … Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα. 8. … … 9. Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 το άρθρου 40, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. 10. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 11. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 9 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο».

Α.4. Στο άρθρου 30, παρ. 4 έως 6, του ίδιου νόμου (ν.4547/2018) ορίζεται: «4. Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. Από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα. 5. Οι θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Ο προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4. 6. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. …».

Α.5. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ («ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) του ν.4547/2018, και ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 37 («Πεδίο εφαρμογής -Σκοπός και γενικές αρχές») ορίζεται ρητώς ότι οι διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου (που αφορά στην αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης), εφαρμόζονται αναλόγως «για τους διευθυντές ή προϊσταμένους και τους υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων». 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη τη γενική αρχή βάσει της οποίας ο προγενέστερος ειδικότερος κανόνας δικαίου (ν.682/1977) του οποίου οι ρυθμίσεις έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις μεταγενέστερου γενικότερου κανόνα (ομοίου επιπέδου, ν.4547/2018) υπερισχύει του δεύτερου για τα θέματα που ειδικότερα ρυθμίζονται απ’ αυτόν, αναφέρονται τα εξής:

1. Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιωτικής σχολικής μονάδας προτείνει στη Δ/νση Εκπαίδευσης, που εποπτεύει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικό της οικείας σχολικής μονάδας για να οριστεί ως Διευθυντής ή ως Υποδιευθυντής αυτής.

2. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4547/2018 ελέγχει (διαπιστώνει) τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων κατά το άρθρο 22 παρ.1, 6, 7 και 11 του ν.4547/2018 στο πρόσωπο του προτεινόμενου, καθώς και τη μη συνδρομή των κωλυμάτων ορισμού που αναφέρονται στην παρ. 9 του ιδίου άρθρου και σε καταφατική περίπτωση ο οικείος Δ/ντής Εκπαίδευσης εκδίδει την πράξη ορισμού του προτεινόμενου ως Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, κατά περίπτωση, της ιδιωτικής σχολικής μονάδας.

3. Ο ορισμός του προτεινόμενου σε θέση Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της ιδιωτικής σχολικής μονάδας γίνεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν.682/1977.

4. Στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχει ιδιωτικός εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα που να πληροί τις αναγκαίες κατά νόμο προϋποθέσεις για τη θέση του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας, εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2 του άρθρου του ν.682/1977 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν.4547/2018. 

Το έγγραφο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/θμιας, Β/θμιας και Ε.Κ.