Προσλήψεις εκπαιδευτικών από τους πίνακες αναπληρωτών & ωρομισθίων

Ενότητα 1. Προσλήψεις από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης-μουσικών ειδικεύσεων

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία, κατά κλάδο ειδικότητα, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους οικείους πίνακες (με μόρια) και τις επιλογές προτίμησης περιοχών. Σε περίπτωση εξάντλησης αυτών, οι προσλήψεις γίνονται από συμπληρωματικούς πίνακες (χωρίς μόρια) του οικείου κλάδου. Ομοίως, πραγματοποιούνται οι προσλήψεις από τους πίνακες ωρομισθίων (ανά Περιφέρεια), στους οποίους προηγούνται οι υποψήφιοι με μόρια.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ που έχουν τρία (3) τέκνα προσλαμβάνονται από τους πίνακες αναπληρωτών σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο (και ειδικότητα) επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων. Για τη συμπλήρωση του εν λόγω ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι και από το συμπληρωματικό πίνακα χωρίς μόρια (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004, όπως προστέθηκε στην παρ. 4.α του άρθρου 2 του ν.3454/2006).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Τρίτεκνοι εκπ/κοί ενταγμένοι σε κλάδους, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ), κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει, προσλαμβάνονται κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης μόνον, εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό.

2. Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών, αλλά κατατάσσονται σε αυτούς βάσει των μορίων προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης του συμπληρωματικού πίνακα (χωρίς μόρια). Η πρόσληψή τους, δε, γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται προσλήψεις. Διευκρινίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι: α) το ποσοστό των προσλαμβανόμενων τρίτεκνων ως αναπληρωτών εκπ/κών δεν ισχύει ανά περιοχή πρόσληψης αλλά επί του συνολικού αριθμού προσλήψεων της κάθε φάσης, και β) εάν το ποσοστό 20% δεν καλυφθεί από τρίτεκνους, μετά το τέλος της ροής του προγράμματος, οι κενές θέσεις καλύπτονται συμπληρωματικά από μη τρίτεκνους εκπαιδευτικούς του ιδίου κλάδου.

Ενότητα 2. Προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης (και τις επιλογές/προτιμήσεις) των υποψήφιων εκπ/κών στους κύριους πίνακες του οικείου κλάδου, και σε περίπτωση εξάντλησης αυτών, από τους αντίστοιχους επικουρικούς πίνακες. Σε περίπτωση εξάντλησης και των επικουρικών πινάκων πραγματοποιούνται προσλήψεις από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) καταργούνται η παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α΄) και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.2009/1992 (Α’ 18), σύμφωνα με τα οποία οι διορισμοί στις ενιαίες θέσεις των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 γίνονταν σε ποσοστό 60% από υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19 και σε ποσοστό 40% από υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20 της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (Α’ 18).

Ενότητα 3. Περιπτώσεις προσλήψεων

1. Υποψήφιος σε έναν (1) κλάδο (ή πίνακα πρόσληψης)

α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο δεν είναι διαθέσιμος για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους.

β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (i) είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών.

[Σημ.: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 και μόνο για τις προσλήψεις για την παράλληλη στήριξη της Β/θμιας ο οικείος Δ/ντής Δ.Ε. δύναται να μετατρέψει τη σύμβαση των προσλαμβανομένων, σε πλήρους ωραρίου εφόσον υφίστανται εκπ/κές ανάγκες στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, κατόπιν τροποποίησης της υπουργικής απόφασης πρόσληψής τους.]

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του. Σε περίπτωση αναβάθμισής του με πλήρες ωράριο, ο εκπ/κός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία, άλλως, διαγράφεται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της αναβάθμισης/νέας πρόσληψης (παρ. 17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση, μετά την νέα πρόσληψη με πλήρες ωράριο η πρόσληψη με μειωμένο ωράριο παύει να ισχύει.

Για παράδειγμα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ06 που έχει προσληφθεί και εργάζεται στην «Α΄ Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.) – Μειωμένου Ωραρίου», παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο (αναβάθμιση σε πλήρες) μόνο στην «Α΄ Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.)», καθ’ όλο το διάστημα που παραμένει ενεργή η σύμβαση μειωμένου ωραρίου στην οικεία Δ/νση και εφόσον έχει δηλώσει τη συγκεκριμένη περιοχή στις προτιμήσεις του. Επιπλέον, ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Δ/νσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση του ωραρίου από τις 9 έως τις 15 διδ. ώρες εβδομ., στο πλαίσιο των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.3848/2010.

γ. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψήφιου εκπ/κού ως ωρομισθίου ο εκπ/κός παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη ως αναπληρωτής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από ωρομίσθιος.

2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους εκπαιδευτικούς κλάδους (ή πίνακες πρόσληψης) ή κλάδους ΕΕΠ/ΕΒΠ:

Δεν παρέχεται στον υποψήφιο που κατατάσσεται σε πίνακες περισσότερων του ενός κλάδων (ή σε πίνακες πρόσληψης περισσότερων του ενός, π.χ. πίνακας αναπλ. Γενικής Εκπ/σης ΠΕ02 και ΠΕ06, πίνακας αναπλ. Γενικής Εκπ/σης ΠΕ60 και πίνακας αναπλ. ΠΕ60 ΕΑΕ), η δυνατότητα εκδήλωσης προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα κλάδο (ή πίνακα) έναντι του άλλου/των άλλων.

Εφόσον ο υποψήφιος προσληφθεί ως αναπληρωτής:

α. με πλήρες ωράριο, αναστέλλεται η υποψηφιότητά του στους λοιπούς πίνακες,

β. με μειωμένο ωράριο, παραμένει υποψήφιος για αναβάθμιση/πρόσληψη με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο (ή πίνακα) και για πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου) στους άλλους κλάδους (ή πίνακες), με την προϋπόθεση ότι έχει αναλάβει υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης και δεν έχει παραιτηθεί μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης με πλήρες. Σε περίπτωση αναβάθμισής του με πλήρες ωράριο, ο εκπ/κός οφείλει να αναλάβει υπηρεσία, άλλως, διαγράφεται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της αναβάθμισης/νέας πρόσληψης (παρ. 17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση, μετά τη νέα πρόσληψη με πλήρες ωράριο η πρόσληψη με μειωμένο ωράριο παύει να ισχύει.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσας Ενότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για τους υποψηφίους που θα προσληφθούν με πλήρες ωράριο σε κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού/Βοηθητικού Προσωπικού και ταυτόχρονα περιλαμβάνονται στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284 Β΄, ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) υ.α. με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019», ΜΕΡΟΣ Ε΄- παρ. 9, 13 και 14, ήτοι υποχρεωτικά αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους λοιπούς κλάδους πίνακες.

3. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους (ή πίνακες πρόσληψης) και σε πίνακες προγραμμάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ή σε πίνακες πειραματικών και πρότυπων σχολείων:

Υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών και παράλληλα κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), εκτός του προγράμματος εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»(ΜΝΑΕ), ήτοι της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών γυμνασίου, της πρόσθετης διδακτικής στήριξης των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης, στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους, καθώς και στη διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α΄)] ή σε πίνακα αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα πειραματικών και πρότυπων σχολείων [του άρθρου 48, παρ. 9 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με ο άρθρο 33, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και ισχύει], σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ή ωρομισθίου για τα προγράμματα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (εκτός ΜΝΑΕ) ή για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία, παραμένει υποψήφιος στους πίνακες αναπληρωτών για πρόσληψη ως αναπληρωτής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Προκειμένου, δε, να αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 της παρούσας Ενότητας.

4. Υποψήφιοι σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια) ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε αυτά, κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους με συνεκτίμηση των συνοδευτικών της (βιογραφικό, πιθανή συστατική), από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη σύνθεσή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3848/2010. Για την πρόσληψη ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας προϋπόθεση είναι η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους (ν. 4301/2014, άρθρο 52, παράγραφος 1). Στο ίδιο, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από 10-9-1926 Ν.Δ., ΦΕΚ. 309 Α΄), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή. Κατά τα λοιπ ισχύουν τα αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος Κεφαλαίου.

Επιπλέον, για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΤΕ16, σύμφωνα με ειδικώς ισχύουσες διατάξεις (ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 9), υποψήφιοι για πρόσληψη στα ως άνω σχολεία δύνανται να είναι μόνο όσοι κατέχουν ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένους φορείς.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Εκπ/κοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και δεν αναλαμβάνουν, για οποιονδήποτε λόγο, υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο) ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄).

2. Εκπ/κός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται από αναπληρωτής (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο), λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, παραμένει διαθέσιμος (μετά την απόλυση/νόμιμη απαλλαγή του) για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους για επόμενη πρόσληψη υποβάλλοντας σχετική δήλωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β΄ – Ενότητα 3 της παρούσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία απόλυσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

3. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού (αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου) με την ίδια ή με άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (π.χ. ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).

4. Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή [π.χ. ως ωρομίσθιοι σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)], εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

(Σύμφωνα με την πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2018-2019).

Με την αριθμ. πρωτ. 138837/Ε1/24-8-2018 (ΑΔΑ: Ρ34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) εγκύκλιο η προθεσμία δήλωσης περιοχών έχει οριστεί από την Παρασκευή 24 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Χρήσιμα άρθρα

  1. Από 24 έως 30 Αυγούστου οι δηλώσεις περιοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
  2. Γενικές πληροφορίες για τις δηλώσεις περιοχών προτίμησης αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπαιδευτικών
  3. Προσλήψεις αναπληρωτών: Τι είναι η Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Κενών σε σχολικές μονάδες
  4. Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  5. Οδηγίες δήλωσης περιοχών προτίμησης αναπληρωτών: Αιτήσεις ΕΑΕ – Αιτήσεις Μουσικών Σχολείων

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook