Αναπληρωτές & ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί: Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα Απενεργοποίησης/Τροποποίησης της δήλωσης περιοχών προτίμησης

Τροποποίηση Δήλωσης περιοχών κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης περιοχών προτίμησης, επιτρέπεται η τροποποίηση του συνόλου των επιλογών/ πεδίων προτίμησης περιοχών ή/ και δομών απασχόλησης.

Κατά την παρούσα διαδικασία δήλωσης προτιμήσεων δεν παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης (απενεργοποίησης) της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου αναπληρωτή/ ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα δοθεί μετά την τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιοχών και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Τροποποίηση Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εντός αποκλειστικής προθεσμίας θα δοθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο, στους υποψηφίους η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, μόνο ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση, μέσω του ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Κατά τα λοιπά, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού ως μόνιμου εκπαιδευτικού, προκειμένου να συμπεριλάβει και την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά που επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών [παρ.4 άρθρο 2 της αριθμ.35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει].

2. Σε περίπτωση απόσπασης με υπουργική απόφαση του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2018-2019, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου.

Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει η υπηρεσία/ο φορέας.

3. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού ενός εκ των συζύγων, που είναι υποψήφιοι αναπληρωτές κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2018-2019, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του, ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του/της συζύγου.

Από 24 έως 30 Αυγούστου οι δηλώσεις περιοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Προκειμένου να τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή του, κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 3 και 4), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στη πλησιέστερη Δ/νση Εκπ/σης, η οποία διαβιβάζεται άμεσα στα αρμόδια Τμήματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία Παιδείας καιΘρησκευμάτων – Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης) με τον προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία Διεύθυνση οφείλει να επιβεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος.

2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων (παρ. 1, 2, 3 και 4 της παρούσας ενότητας) απαιτείται η προσκόμιση από τους υποψηφίους πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και η κοινοποίηση στην Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του/της συζύγου [ή του συμβιούντος/της συμβιούσας, άρθρο 12 του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α΄)], καθώς και τoυ αριθμού πρωτοκόλλου των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, κατά περίπτωση.

Απενεργοποίηση Αίτησης-Δήλωσης- Απενεργοποίηση συγκεκριμένου κλάδου Αίτησης-Δήλωσης

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιοχών και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, χορηγείται στον υποψήφιο εκπ/κό:

α) η δυνατότητα απενεργοποίησης της υποβληθείσας αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού, απευθείας από τον εκπ/κό, μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίηση της αίτησης.

β) η δυνατότητα απενεργοποίησης συγκεκριμένου κλάδου από την υποβληθείσα αίτηση-δήλωση αναπληρωτή με την υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματος προς τα αρμόδια Τμήματα Α΄ (για τους κλάδους Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γενικής Εκπ/σης και ΕΑΕ) ή Β΄ (για τους λοιπούς κλάδους) της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας).

Επισημαίνεται ότι κατόπιν υποβολής του αιτήματος και σχετικής έγκρισης/υλοποίησής του, δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ νέου ενεργοποίηση του κλάδου.

Κατ’ εξαίρεση, οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία – σύμφωνα με την παρ. 17, άρθρο 59 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) –, μπορούν να επανενεργοποιήσουν την αίτησή τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στα αρμόδια Τμήματα της Δ/νσης Διορισμών-Προσλήψεων Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την απόλυσή τους από το στρατό.

(Σύμφωνα με την πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2018-2019).

Χρήσιμα άρθρα

  1. Γενικές πληροφορίες για τις δηλώσεις περιοχών προτίμησης αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπαιδευτικών
  2. Προσλήψεις αναπληρωτών: Τι είναι η Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Κενών σε σχολικές μονάδες
  3. Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  4. Οδηγίες δήλωσης περιοχών προτίμησης αναπληρωτών: Αιτήσεις ΕΑΕ – Αιτήσεις Μουσικών Σχολείων
  5. Πώς γίνεται η κατάρτιση των πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Με την αριθμ. πρωτ. 138837/Ε1/24-8-2018 (ΑΔΑ: Ρ34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) εγκύκλιο η προθεσμία δήλωσης περιοχών έχει οριστεί από την Παρασκευή 24 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook