Δηλώσεις περιοχών προτίμησης αναπληρωτών: Αιτήσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Αιτήσεις Μουσικών Σχολείων

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ –ΠΕΡΙΟΧΕΣ/ΚΕΔΔΥ (ΚΕΣΥ1) ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση) αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο, για πρόσληψη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) και στο πλαίσιο του προγράμματος της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη),

ή/και

από ένα (1) μέχρι το σύνολο των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου σε αυτά (για τους κλάδους ΕΑΕ ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ02 και ΠΕ03 ή ΠΕ04.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη) προσλαμβάνονται μόνο υποψήφιοι των κλάδων ΕΑΕ: ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄), οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το «πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης…», πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ΕΑΕ, που επιθυμούν να προσληφθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, υποχρεούνται να δηλώσουν και περιοχές προτίμησης με μειωμένο ωράριο. Ο Δ/ντής, δε, της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. πρόσληψης δύναται να μετατρέψει τη σύμβαση, των κατά τα ανωτέρω προσλαμβανομένων, σε πλήρους ωραρίου, εφόσον υφίστανται εκπ/κές ανάγκες στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης, και οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, κατόπιν τροποποίησης της υπουργικής απόφασης πρόσληψής τους.

α. Για τους εκπ/κούς ΕΑΕ που απασχολούνται αποκλειστικά σε μία εκ των βαθμίδων εκπ/σης (π.χ. ΠΕ71 στην Α/θμια  αι ΠΕ02 στη Β/θμια ΕΑΕ) καθώς και για τους εκπ/κούς που δύνανται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης (π.χ. ΠΕ06, ΠΕ11), δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών και των ΚΕΔΔΥ προτίμησης αναπληρωτών, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους αναπληρωτές Γενικής Παιδείας.

β. Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με βάση την κατάταξή τους στον οικείο πίνακα αναπληρωτών και την αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών/ΚΕΔΔΥ που έχουν υποβάλει και εφόσον προσληφθούν σε περιοχή και στον ηλεκτρονικό τους φάκελο έχει δηλωθεί η επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή/και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille, τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών.

Περαιτέρω, κατά τη διενέργεια/ροή προσλήψεων σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας τοποθέτησης στις περιοχές προτίμησης:

α) περιοχές “Braille & ΕΝΓ” (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ με ανάγκη ταυτόχρονης γνώσης Braille & ΕΝΓ)

β) περιοχές “παράλληλης στήριξης Braille & ΕΝΓ” (για προσλήψεις παράλληλης στήριξης/εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης με ανάγκη ταυτόχρονης γνώσης Braille & ΕΝΓ)

γ) περιοχές “ΕΝΓ” (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ με ΕΝΓ)

δ) περιοχές “Braille” (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ με Braille)

ε) περιοχές “παράλληλης στήριξης ΕΝΓ” (για προσλήψεις παράλληλης στήριξης/εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης με ΕΝΓ)

στ) περιοχές “παράλληλης στήριξης Braille” (για προσλήψεις παράλληλης στήριξης/εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης με Braille)

ζ) περιοχές “ΣΜΕΑΕ” (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ)

η) περιοχές “παράλληλης στήριξης” (για προσλήψεις παράλληλης στήριξης/εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης).

Παράδειγμα:

Για εκπ/κό Α/θμιας Εκπ/σης που έχει καταχωρίσει στην αίτηση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης τις περιοχές προτίμησης που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δηλώσεις περιοχών προτίμησης αναπληρωτών: Αιτήσεις ΕΑΕ

Ο εκπ/κός τοποθετείται, κατά τα ανωτέρω, βάσει των υφιστάμενων αρμοδίως καταγεγραμμένων κενών.

Αντίστοιχα ισχύουν και για τις προσλήψεις κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης με μόνη διαφοροποίηση ότι οι περιπτώσεις:  (παράλληλη στήριξη) (Braille-ΕΝΓ), -(παράλληλη στήριξη) (ΕΝΓ), -(παράλληλη στήριξη) (Braille) και -(παράλληλη στήριξη) των υποψηφίων των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 εξετάζονται μόνο για τις προτιμήσεις μειωμένου ωραρίου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων περιοχών/ΚΕΔΔΥ, οφείλει να τα επιλέξει όλα, με τη σειρά που επιθυμεί.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 17 & 20 του πρόσφατου ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄): Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.). Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, καταργούνται.

Η παύση της λειτουργίας των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες.

Στις παρακάτω περιοχές, στις οποίες επί του παρόντος λειτουργεί ένα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ιδρύονται δύο Κ.Ε.Σ.Υ.: Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Α΄ Θεσσαλονίκης και Β΄ Θεσσαλονίκης.

Στην ανωτέρω περίπτωση κατά την οποία λειτουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ. στην περιοχή αρμοδιότητας των ίδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. καθορίζεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των οικείων Προϊσταμένων, της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Πέραν των περιοχών/ΚΕΔΔΥ προτίμησης, οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ71, ΠΕ70 ΕΑΕ μπορούν να δηλώσουν και την επιλογή «Αποδέχομαι πρόσληψη και ως αναπληρωτής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.». Σε ενδεχόμενη αποδοχή της εν λόγω περίπτωσης ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δηλώνονται περιοχές προτίμησης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Οι εκπ/κοί των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02) – ΤΕ16, ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19 και ΠΕ20), ΠΕ91.01 (πρώην ΠΕ32) και ΠΕ91.02 (πρώην ΠΕ18.41) , που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Πρωτοβάθμια ως ωρομίσθιοι ΕΑΕ, θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που στον ηλεκτρονικό τους φάκελο έχει δηλωθεί η επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή /και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille, τοποθετούνται ως ωρομίσθιοι, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών, αντίστοιχα, στις ίδιες, κατά σειρά προτίμησης, περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης περιοχών προτίμησης ο υποψήφιος δύναται – μέσω του ΟΠΣΥΔ – να προεικονίσει ή/ και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής, με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της συμπληρωματικής του δήλωσης περιοχών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – Μουσικά Σχολεία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02), ΠΕ79.02 και ΤΕ16. Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, κατά σειρά προτεραιότητας, από ένα (1) έως και όλα τα Μουσικά Σχολεία με πλήρες ή/και μειωμένο ωράριο.

Α/Α Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1 Μουσικό Σχολείο Αλίμου
2 Μουσικό Σχολείο Παλλήνης
3 Μουσικό Σχολείο Αλίμου-Μειωμένου
Ωραρίου
… …..
45 Μουσικό Σχολείο Αθηνών-Μειωμένου
Ωραρίου

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ – Μουσικά Σχολεία

Στην Αίτηση-Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει μουσικά σχολεία μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ – ΕΜ16

Ο υποψήφιος δηλώνει μουσικά σχολεία μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Σύμφωνα με την πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2018-2019).

Με την αριθμ. πρωτ. 138837/Ε1/24-8-2018 (ΑΔΑ: Ρ34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) εγκύκλιο η προθεσμία δήλωσης περιοχών έχει οριστεί από την Παρασκευή 24 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Χρήσιμα άρθρα

  1. Από 24 έως 30 Αυγούστου οι δηλώσεις περιοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών
  2. Γενικές πληροφορίες για τις δηλώσεις περιοχών προτίμησης αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπαιδευτικών
  3. Προσλήψεις αναπληρωτών: Τι είναι η Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Κενών σε σχολικές μονάδες
  4. Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook