Αναπληρωτές & ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί: Δηλώσεις περιοχών προτίμησης για το σχολικό έτος 2018-2019

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

α. Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια και Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων) αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο. Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02), ΤΕ16, ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19 και ΠΕ20), ΠΕ91.01 (πρώην ΠΕ32) και ΠΕ91.02 (πρώην ΠΕ18.41) δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης. Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπ/σης δύνανται να επιλέξουν, ανάλογα με τον κλάδο τους, και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

α) Στις προτιμήσεις των υποψηφίων η ένδειξη (Π.Ε.) δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης και η ένδειξη (Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπ/σης.

β) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία περιοχή (π.χ. 4η προτίμηση εκπ/κού κλάδου ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά-Μειωμένου Ωραρίου») δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά»). To ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη περίπτωση επιλογής περιοχής με πλήρες ωράριο απασχόλησης.

γ) Η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των διαθέσιμων περιοχών, οφείλει να τις επιλέξει όλες, με τη σειρά που επιθυμεί.

2. Ο υποψήφιος δύναται να προσληφθεί, στις περιοχές τις οποίες έχει επιλέξει, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών προτίμησής του, οι οποίες εντάσσονται σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) [παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄)] ή στο πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας, που παρέχεται παράλληλα στις τάξεις των σχολικών μονάδων της Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπ/σης, στο πλαίσιο της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)».

3. Οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν και στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης της Θράκης, εφόσον στο πρόσωπό τους πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 64, παρ. 1 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄), επιλέγοντας κατά περίπτωση τις περιοχές «Ροδόπη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Ξάνθη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Α΄ Έβρος (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Ροδόπη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου», «Ξάνθη (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου» και «Α΄ Έβρος (Π.Ε.) – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου».

4. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73 μπορούν να δηλώσουν μόνο τις περιοχές Ροδόπης, Ξάνθης και Α΄ Έβρου (Π.Ε.).

5. Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ80 και ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19 και ΠΕ20) μπορούν να επιλέξουν Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΜΕΡΟΣ Α΄, Κεφ. Γ’ – Ενότητα 1. Γενικές οδηγίες – παρ. 3 της αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄) υ.α.. Σημειώνεται, δε, ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από 10-9-1926 Ν.Δ., ΦΕΚ 309 Α΄), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή.

6. Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02) και ΤΕ16 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/σης, καθώς και τη Σιβιτανίδειο Σχολή. Μόνο οι υποψήφιοι πουκατοχυρώνουν τη μουσική ειδίκευση «Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής» (Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική) δύνανται να επιλέξουν τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, σύμφωνα με τα οριζόμεναστην αριθμ. 56265/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄) υ.α.. Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02), ΠΕ79.02 (πρώην ΠΕ17.13 και ΠΕ17.14) και ΤΕ16 μπορούν να επιλέξουν τα μουσικά σχολεία. (βλ. Β. Αιτήσεις Μουσικών Σχολείων)

7. Μόνο οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ91.02 (πρώην ΠΕ18.41) μπορούν να επιλέξουν και καλλιτεχνικά σχολεία. Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα III), θα δηλώνονται ονομαστικά, η δε πρόσληψη σε αυτά γίνεται κατά προτεραιότητα τω λοιπών προσλήψεων του οικείου κλάδου. Για τους λοιπούς κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης, τα λειτουργικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων θα καλύπτονται με ευθύνη το οικείου Δ/ντη Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται στην περιοχή που ανήκει το κάθε καλλιτεχνικό σχολείο.

β. Εκτός των συγκεκριμένων επιλογών περιοχών προτίμησης, κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει επιλέγοντας το/α σχετικό/ά πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ), – σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 «Ειδικότερα Θέματα» της αριθμ. 61048/Ε2/7-4-2017 (ΦΕΚ 1239 Β΄) υ.α.– από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης του κλάδου του, με βάση τις προτεινόμενες επιλογές του πεδίου «Επιπλέον, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι», ως ακολούθως :

β1) Ο υποψήφιος των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως αναπληρωτής εκπ/κός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης και στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη, επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ ΤΕ/εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης»

β2) Ο υποψήφιος των λοιπών κλάδων, ως αναπληρωτής εκπ/κός σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης, επιλέγοντας την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ σε περίπτωση εξάντλησηςτων πινάκων Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης».

γ. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την περίπτωση «Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή για Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)». Ο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60 προσλαμβάνονται στις ΔΥΕΠ αποκλειστικά με πλήρες ωράριο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων β και γ (πρόσληψη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε./εξειδικευμένη εκπ/κή υποστήριξη ή πρόσληψη σε Δ.Υ.Ε.Π.) ο εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες κατά σειρά προτίμησης περιοχές με το αντίστοιχο ωράριο, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
2. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρξει ανάγκη ταυτόχρονης διενέργειας προσλήψεων, κατά τα προαναφερθέντα, από τους πίνακες της Γενικής, τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας, ανά περιοχ προτίμησης, στην κάλυψη των λειτουργικών κενών:

α) “Γενική Εκπ/ση” (για προσλήψεις στη Γενική Εκπ/ση)
β) πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)»
γ) Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.)/Τάξεις Υποδοχής
δ) “ΣΜΕΑΕ” (για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ/ΤΕ σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων πινάκων ΕΑΕ)
ε) “παράλληλη στήριξη” (για προσλήψεις σε παράλληλη στήριξη/εξειδικευμένη εκπ/κή υποστήριξη σε περίπτωση εξάντλησης των οικείων πινάκων ΕΑΕ)
στ) “ΔΥΕΠ” (για προσλήψεις σε ΔΥΕΠ).

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για την παράλληλη στήριξη (περίπτωση β1), πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Ως εκ τούτου, ο εκπ/κός οφείλει να έχει δηλώσει και περιοχές μειωμένου ωραρίου για να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσληψής του στην οικεία περιοχή. Ο Προϊστάμενος της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. δύναται να μετατρέψει τη σύμβαση, των κατά τα ανωτέρω προσλαμβανομένων, σε πλήρους ωραρίου εφόσον υφίστανται εκπ/κές ανάγκες στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, κατόπιν τροποποίησης της υπουργικής απόφασης πρόσληψής τους.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δηλώνονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) οι περιοχές προτίμησης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02) – ΤΕ16, ΠΕ86 (πρώηνΠΕ19 και ΠΕ20), ΠΕ91.01 (πρώην ΠΕ32) και ΠΕ91.02 (πρώην ΠΕ18.41), οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.

(Σύμφωνα με την πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2018-2019).

Με την αριθμ. πρωτ. 138837/Ε1/24-8-2018 (ΑΔΑ: Ρ34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) εγκύκλιο η προθεσμία δήλωσης περιοχών έχει οριστεί από την Παρασκευή 24 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

Από 24 έως 30 Αυγούστου οι δηλώσεις περιοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά