Αναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τροποποιείται η αριθ. 10139/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057 τΒ/18-11-2012) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας».

Πατήστε ΕΔΩ για την Απόφαση (ΑΔΑ: 780Ο4653ΠΣ-ΞΜΧ)

Πιο αναλυτικά:

1. Η περίπτωση α’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου β’ του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 10139/ΙΑ/18-11-2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ3057/τΒ/18-11-2012) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Δήλωση του ν.1599/1986 του αναγγέλλοντος στην οποία αναγράφεται ότι α) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Εάν έχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες, αντί για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή για κατ’ οίκον διδασκαλία, χορηγηθείσα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του ν 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τΑ/9-2-2007) και την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τΑ/28-6-2007), όπως ισχύουν.»

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook