Σχολικά γεύματα – Υπουργική Απόφαση: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΥΑ Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» και τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/ Δ1/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης και της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/ Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β΄/21-3-2018) υπουργικής απόφασης. 

Με την απόφαση, α) τροποποιείται το άρθρο 5 της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ, ως προς τα όργανα υλοποίησης του προγράμματος και τις αρμοδιότητες τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα Σχολεία με ευθύνη

α) του οικείου Διευθυντή Π.Ε.,
β) του/των Συντονιστή/ών του προγράμματος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ και το Υπουργεί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ) των Διευθυντών και
δ) του Διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων. Συντονιστής/ές του Προγράμματος ορίζεται/
ονται ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Δ/νσης Π.Ε. με απόφαση του οικείου Δ/ντή Π.Ε. Σημειώνεται ότι η κατά τόπον αρμόδια Δ/νση Π.Ε. δύναται να ορίσει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητο, για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό. […]

β) τροποποιείται το άρθρο 1 της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β΄/21-3-2018) υπουργικής
απόφασης του ΥΠΠΕΘ, ως προς τη διαδικασία αποστολής πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. […]

Πατήστε ΕΔΩ για την Απόφαση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook