Ασκήσεις ετυμολογικού και γραμματικού περιεχομένου – Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου, Ενότητα 7η

Της Δήμητρας Ιωαννίδου

Ετυμολογικά

1. Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α΄ με τα παράγωγα ουσιαστικά στη στήλης Β΄ :

            Α΄                                 Β΄

 1. ἐγείρω                    α. δρέπανον
 2. λύω                         β. διαβατήριον
 3. ρέω                         γ. βουλευτήριον
 4. βουλεύω                δ. σήμαντρον
 5. διαβαίνω               ε. προβοσκίς
 6. κινῶ                        στ. ῥεῖθρον
 7. σημαίνω                ζ. ἐγερτήριον
 8. δρέπω                    η. λῦτρον
 9. προβόσκω             θ. κινητήρ

Γραμματική

1. Στις προτάσεις που ακολουθούν να βάλετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του παρατατικού:

α. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀεὶ …………… (θύω) τοῖς θεοῖς.

β. Οὗτος τοῖς ἄρχουσιν ……………….(ὑπακούω).

γ. Ἀμφότεροι, ὦ Φαλῖνε, Ἕλληνες ………….. (εἰμί).

δ. Ὁρῶντες τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς ………………..(θαυμάζω) οὗτοι.

ε. Ἀλέξανδρος ……………….(λύω) τὸν δεσμὸν τοῦ ζυγοῦ τῆς ἀμάξης.

στ. Περικλῆς …………………(ἀγορεύω) ἐν τῇ ἀγορᾷ.

2. Να μετατρέψετε το ρήμα στον κατάλληλο τύπο του αορίστου με βάση τις αντωνυμίες:

                ἐκπέμπω                                                        ἐκφράζω

 σύ          ἀναρπάζω                                         οὗτοι    κελεύω

               διακινδυνεύω                                                 ὀνομάζω

               ὁρίζω                                                                οἰκτίρω

3. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με ρηματικούς τύπους παρατατικού και αορίστου σύμφωνα με το παράδειγμα:

α. Οἱ ἄνδρες οὗτοι ἐφύλαττον / ἐφύλαξαν τὸν ἐν Δελφοῖς θησαυρόν (φυλάττω).

β. Ἀθηναῖοι πρέσβεις τοῖς Λακεδαιμονίοις……………/………….. (πέμπω).

γ. Τῶν Σειρήνων προσδεδεμένος Ὀδυσσεὺς τῷ στύλῳ (= στο κατάρτι)……..…/…………(ἀκούω).

δ. Θουκυδίδης Ἀθηναῖος…………./………….τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων (συγγράφω).

ε. Καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς πλείστους ἔνθαπερ (= εκεί όπου) ἔπεσον ἑκάστους……..……. /………………(θάπτω).

στ. ………..… / ……………… ποτε λέων σὺν ἀνθρώπῳ (ὁδεύω).

4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του εἰμὶ στον παρατατικό.

α. Ὑμεῖς φίλοι καὶ σύμμαχοι τῶν Ἀθηναίων ………………

β. Ὁ Δημοσθένης μέγας ρήτωρ καὶ σοφιστής ………………….

γ. Ἅπαντες γιγνώσκουσιν ὅτι ἡμεῖς οὐκ ………………….. πολέμιοι ὑμῶν.

δ. Σωκράτης λέγει ὅτι σὺ ………… εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ε. Αἱ ἐλπίδαι τῆς σῳτηρίας ………………. καὶ πολλαὶ καὶ μεγάλαι.

5. Να μεταφέρετε τις εξής προτάσεις στον παρατατικό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο ρήμα.

 • Πρᾶός εἰμι και ταπεινός τῇ καρδίᾳ.
 • Φροντίδων ἐλεύθεροί ἐστε.
 • Μακάριοί ἐσμεν.
 • Συ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός.

6. Να συμπληρώσεις τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο ρηματικό τύπο από τα αυτούς που σας δίνονται: ῆρπασαν, διέπεμψε, ἐκόλαζον, ῇσθα, ἐθεράπευσας.

 • Συ φίλος ………… τῷ θεῷ.
 • Οἱ Πἐρσαι τους φαύλους νέους ἰσχυρῶς ………………
 • Λῃσταί Ιβυκόν φονεύσαντες το ἀργύριον……..
 • Ἀγησίλαος μέσης νυκτός τους πιστότατους……….
 • Σύ μεν ………. τέχνας, ἐγώ δε τήν ἀλήθειαν.

Ιωαννίδου Δήμητρα*
Φιλόλογος

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

Αρχαία Α’ Γυμνασίου – Ενότητα 6η: Ασκήσεις ετυμολογικού και γραμματικού περιεχομένου