Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ04.04 Βιολόγων, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2018-2019 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 108512/29-6-2018 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και το αρ. Φ32/8817/9-8-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της αριθμ. 82335/Ζ2/22.8.2005 (Β΄1173)ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι «Τυχόν θέσεις που δεν καλύπτονται κατά την ανωτέρω διαδικασία πληρούνται με νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που έχουν λιγότερα των πέντε ετών διδακτικής προϋπηρεσίας», εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που προβλέπονται από την εν λόγω Υπουργική Απόφαση σχετικά με την προκήρυξη θέσεων, διαδικασία επιλογής και το διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού του ΣΕΠ.

Οι θέσεις, οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την πρώτη προκήρυξη και προκηρύσσονται εκ νέου έχουν ως ακολούθως:

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

2. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

3. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Εικαστικών 11 ωρών. Στην περίπτωση πολύ καλής γνώσης Αγγλικής δυνατότητα διδασκαλίας και στα δύο γλωσσικά τμήματα με πλήρες ωράριο.

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Μια (1) θέση κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων

4. Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 14 ωρών. Στην περίπτωση πολύ καλής γνώσης Αγγλικής δυνατότητα διδασκαλίας και στα δύο γλωσσικά τμήματα με πλήρες ωράριο.

Β) Προκηρύσσεται για πρώτη φορά

1. Μια (1) θέση ΠΕ02 Φιλολόγων

Βάσει του άρθρου 3 της αρ. 82335/Ζ2/22.8.2005 (Β΄1173)Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο Σ.Ε.Π. για την εν λόγω θέση έχουν οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που εκτός των τυπικών προσόντων του οικείου κλάδου, έχουν διδάξει για ένα τουλάχιστον έτος σε Ευρωπαϊκό Σχολείο ίδιας βαθμίδας ή έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.

Επιπλέον, καλούνται υποψήφιοι όλων των κλάδων στα ελληνόφωνα τμήματα με λιγότερη διδακτική προϋπηρεσία από πέντε (5) να υποβάλουν αίτηση, εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν υπό την προϋπόθεση ότι δε θα καλυφθούν οι θέσεις από εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 17-8–2018 έως 23-8–2018 και ώρα 14.00

Πατήστε ΕΔΩ για την Πρόσκληση

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook