Προκήρυξη θέσεων για εκπαιδευτικούς: Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή πέντε θέσεων μελών του Συμβουλίου της Αρχής με τετραετή θητεία, όπως αυτές προσδιορίζονται στις υποπεριπτώσεις γγ΄, δδ’ και εε΄, της περιπτ. α΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4142/13 (Α΄83) και όπως η διάταξη εε΄ τροποποιήθηκε με την υποπερίπτ. ββ΄ της περιπτ. γ΄ του άρθρου 50 του ν.4547/2018 (Α΄102):

γγ) δύο θέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β΄ και, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι με βαθμό Α’ ή Β΄, με βαθμό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Αποστολή και τις Αρμοδιότητες της Αρχής,

(δδ) δύο θέσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Β΄ και, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι με βαθμό Α’ ή Β΄, με βαθμό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή/καιμεταπτυχιακού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Αποστολή και τις Αρμοδιότητες της Αρχής, (

εε) μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.

Πατήστε ΕΔΩ για την Πρόσκληση

Αιτήσεις από Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 έως και Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018.

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.

Η Αποστολή και οι Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. περιγράφονται στις παρ. 2 και 3, άρθρο 1 του ν.4142/13 (ΦΕΚ 83, τ. Α’, 09-04-2013), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. α και β, άρθρο 50 του ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102, τ. Α’, 12-06-2018), ως εξής:

1. Στο πλαίσιο της Αποστολής της η Αρχή:
 αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και
 υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιτυχή μετάβαση των μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη δια βίου μάθηση.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook