Στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Μ.Ε.Σ.) εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.

Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν αίτησής τους:

1. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος.

2. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

3. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης.

4. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.

5. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη.

6. Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς, τουλάχιστον, φοίτησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

7. Καθηγητές όλων των βαθμίδων και λέκτορες Πανεπιστημίων και μέλη ΕΠ Τ.Ε.Ι., καθώς και μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ και ΕΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και οι ερευνητές και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.

8. Επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτές.

9. Απόστρατοι αξιωματικοί που είναι απόφοιτοι της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.), της Ανώτατης Σχολής Πολέμου (Α.Σ.Π.), της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Ν.Σ.Π.) και της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Ανωτέρων (Σ.Π.Α./Α).                                          

Δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Μητρώο:

1. Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα για τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αδικήματα.

2. Όσοι έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

3. Όσοι έχουν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε το δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων.

4. Εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).   

Τι προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τους υπαλλήλους κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 2 του ν. 4369/2016, δικαίωμα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής Μητρώο) έχουν, μεταξύ άλλων, οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή TE, με βαθμό Α΄, του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξάρτητων Αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι είτε είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης είτε είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είτε έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη ή προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη.

2. Στις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ του ν. 4369/2016 καθορίζονται τα περί βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων (βαθμοί Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄). Μεταξύ άλλων καθορίζονται τα εξής:

α. Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας δύναται να ενταχθεί στον καταληκτικό βαθμό Α΄ μετά από 13 έτηυπηρεσίας, ενώ υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας μετά από 14 έτη υπηρεσίας.

β. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος προαγωγής μειώνεται κατά 6 έτη ενώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος προαγωγής μειώνεται κατά 2 έτη.

γ. Αν ο υπάλληλος κατέχει και διδακτορικό και μεταπτυχιακό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο στο διδακτορικό δίπλωμα.

δ. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός (1) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά 1 έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

ε. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, ενώ για την προαγωγή τους στο βαθμό Α΄ απαιτείται εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθμό, ενώ για τους αριστούχους της Σχολής προσμετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό.

3. Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 28 του ν. 4369/2016 δεν γίνεται μνεία για εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ στις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των υπαλλήλων κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

Εντούτοις, για λόγους ίσης μεταχείρισης, οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι υπάλληλοι των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που διαθέτουν αντίστοιχα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1α του ν. 4369/2016 προσόντα (μεταπτυχιακό τίτλο, διδακτορικό δίπλωμα κ.λπ.), δικαιούνται της εγγραφής στο Μητρώο εφόσον διαπιστώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. ότι θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Α΄ βαθμού, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στους υπαλλήλους που υπάγονται στο βαθμολογικό καθεστώς του Μέρους Γ΄ του ν. 4369/2016 (βλ. ανωτέρω, παρ. 2).

4. Κατόπιν τούτου οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι υπάλληλοι κρατικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την εγγραφή τους στο Μητρώο, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, πληρούν κατά αναλογία τις προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζονται στην παρ. 1α του άρ. 2 του ν. 4369/2016.

5. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κοινοποιούν τις αιτήσεις συμμετοχής τους είτε στις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εφόσον είναι εκπαιδευτικοί) είτε στις οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Υπηρεσίες Προσωπικού του φορέα τους (εφόσον είναι υπάλληλοι κρατικών ΝΠΙΔ). Οι ως άνω υπηρεσίες συμπληρώνουν και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εκάστοτε αίτησης, το σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης πλήρωσης προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Στην εν λόγω βεβαίωση, πέραν των λοιπών προς συμπλήρωση στοιχείων, πρέπει να καταγράφονται (σε σχετική σημείωση στο τέλος της βεβαίωσης) τα συνολικά έτη υπηρεσίας του/της υποψηφίου/-ας, τα λοιπά τυχόν τυπικά προσόντα του/της (διδακτορικό δίπλωμα ή/και μεταπτυχιακός τίτλος ή/και αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ) καθώς και τα έτη κατά τα οποία έχει τυχόν διατελέσει προϊστάμενος/-η οργανωτικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω υπηρεσίες έχουν ήδη αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. τις σχετικές βεβαιώσεις πλήρωσης προϋποθέσεων εγγραφής για ορισμένους υποψηφίους, οφείλουν να τις αποστείλουν εκ νέου, αφού συμπληρώσουν τα ως άνω απαιτούμενα επιπρόσθετα στοιχεία (συνολικά έτη υπηρεσίας, μεταπτυχιακούς τίτλους κ.λπ.).

(Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ)

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook