Μαθητεία ΕΠΑΛ-Αποζημίωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών: Με δύο ΥΑ που δημοσιεύτηκαν σήμερα στη Διαύγεια καθορίζονται:

α) η αποζημίωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ», κωδ. ΟΠΣ 5003893, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δία Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε ΕΔΩ για την Απόφαση

Σημαντικό: Διόρθωση σφάλματος στον τίτλο της Απόφασης (Διαύγεια)

Τα σημαντικότερα σημεία

Αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό αποζημίωσης των επιμορφωτών εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με την υπ’ αρ Φ11/97153/Δ4/13-06-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 2230/τ.Β’/14-06-2018), στο ποσό των 20,00 ευρώ ανά διδακτική ώρα.

2. Τον καθορισμό αποζημίωσης των εποπτών της σχολική μονάδας στην οποία υλοποιείται το
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με την υπ’ αρ Φ11/97153/Δ4/13-06-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 2230/τ.Β’/14-06-2018), στο ποσό των 30,00 ευρώ ανά ημέρα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) η αποζημίωση μελών Επιτροπών/Ομάδων Εργασίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ», κωδ. ΟΠΣ 5003893, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δία Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πατήστε ΕΔΩ για την Απόφαση

Τα σημαντικότερα σημεία

Αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό, κατά μήνα, αποζημίωσης των μελών των Επιτροπών/Ομάδων Εργασίας που περιλαμβάνονται  στη σχετική υπ’ αρ 3656 (ΦΕΚ 501/Υ.Ο.Δ.Δ./13‐10‐2017) Υπουργική Απόφαση, ως εξής:

1.1. Διακόσια Πενήντα (250) ευρώ για τον Πρόεδρο
1.2. Διακόσια (200) ευρώ για τα μέλη

1.3. Εκατόν Πενήντα (150) ευρώ για το γραμματέα

2. Οι συνεδριάσεις των μελών των Επιτροπών/Ομάδων Εργασίας πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού  ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Τα μέλη συμμετέχουν σε  τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στην υπ’ αρ. στη σχετική Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις το ποσό περικόπτεται  ανάλογα. Οι Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας τηρούν για κάθε συνεδρίαση τους σχετικό πρακτικό.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει:
3.1. Από 13‐10‐2017 έως και 13‐02‐2018 για την Επιτροπή/Ομάδα Εργασίας για την παραγωγή υλικού  διάχυσης, υλικού εκπαίδευσης και την επιμόρφωση των πολλαπλασιαστών, των εκπαιδευτικών και των  εκπαιδευτών στις επιχειρήσεις
3.2. Από 13‐10‐2017 έως και 13‐04‐2018 για την Επιτροπή/Ομάδα Εργασίας που καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών  προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5003893

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook