Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία – Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής

Του Φίλιππου Ξυράφα

Επαναληπτικό test για μαθητές Λυκείου και φοιτητές Φιλολογίας

Α. Ασκήσεις τονισμού:

Να τονιστούν τα παρακάτω αποσπάσματα (μαζί με τα ανάλογα πνεύματα)

  1. Δαρειου και Παρυσατιδος γιγνονται παιδες δυο, πρεσβυτερος μεν Αρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κυρος· επει δε ησθένει Δαρειος και υπώπτευε τελευτην του βίου, εβούλετο τω παιδε αμφοτέρω παρειναι. ο μεν ουν πρεσβύτερος παρων ετύγχανε· Κυρον δε μεταπέμπεται απο της αρχῆς ης αυτον σατράπην εποίησε, και στρατηγον δε αυτὸν απέδειξε πάντων οσοι ες Καστωλου πεδίον αθροίζονται. αναβαίνει ουν ὁ Κυρος λαβὼν Τισσαφέρνην ως φίλον, και τῶν Ελλήνων εχων οπλίτας ανέβη τριακοσίους, αρχοντα δε αυτων Ξενίαν Παρράσιον. επει δὲ ἐτελεύτησε Δαρειος και κατέστη εις τὴν βασιλείαν Αρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κυρον πρὸς τὸν αδελφὸν ως ἐπιβουλεύοι αυτω.
  2. Φίλιππος δ’ ο γελωτοποιoς κρουσας την θυραν ειπε τω υπακούσαντι εισαγγειλαι οστις τε ειη και διοτι κατάγεσθαι βούλεται· συνεσκευασμένος δὲ ἔφη παρειναι πάντα τἀπιτήδεια ωστε δειπνειν ταλλότρια. και ταν παιδα δ’ ἔφη πάνυ πιέζεσθαι δια τε το φέρειν μηδεν και δια τα ἀνάριστον ειναι.
  3. Δοκω μοι περι ων πυνθάνεσθε ουκ αμελέτητος ειναι. και γαρ ετύγχανον πρωην εις αστυ οικοθεν ανιὼν Φαληρόθεν· των ουν γνωριμων τις οπισθεν κατιδων με πόρρωθεν εκάλεσε, καὶ παίζων αμα τη κλησει, “ Ω Φαληρευς,” εφη, “ουτος Απολλόδωρος, ου περιμενεις;” Καγὼ ἐπιστὰς περιέμεινα. Καὶ ος, “Απολλόδωρε,” εφη, “καὶ μὴν καὶ εναγχος σε εζήτουν βουλόμενος διαπυθεσθαι τὴν Αγάθωνος συνουσίαν και Σωκράτους και Αλκιβιάδου και των αλλων των τότε εν τω συνδείπνω παραγενομένων
  4. Επει δε πάντων, ως ἀκούω, των κατα την υμετέραν πόλιν τὰ ωτα διατεθρύληται, και εισι τινες λογοποιοι, δημιουργοι του ψεύδους προς αυτὸ τουτο μεμισθωμένοι, οι τα εμα υμιν ἐξηγουνται, ουκ ωήθην δειν περιιδειν υμας γνώμῃ πονηρα και φωνη ρυπώσῃ διδασκομένους, αλλ’ αυτὸς ειπειν τα εμαυτου οπως εχει.
  5. Λακεδαιμόνιοι δε προτερον τε δηλοι ησαν επιβουλεύοντες ημιν και νυν ουχ ηκιστα. ειρημένον γαρ δικας μεν των διαφορων αλλήλοις διδόναι και δεχεσθαι, εχειν δε εκατέρους α εχομεν, ουτε αυτοι δίκας πω ητησαν ουτε ημων διδόντων δέχονται, βούλονται δε πολέμω μαλλον η λογοις τα εγκληματα διαλύεσθαι, και επιτάσσοντες ηδη και ουκέτι αιτιώμενοι παρεισιν.

Να διορθώσετε τα τονικά λάθη στο εξής κείμενο:

μετὰ δέ τήν μάχην τροπαίον ἕστησαν οἰ Ἀθηναῖοι καὶ τοὺς νεκροὺς ὐποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Ποτειδεάταις· ἀπέθανον δὲ Ποτειδεατῶν μὲν καὶ τῶν ξυμμάχων ὁλίγῳ ἐλάσσους τριακοσίων, Ἀθηναίων δὲ αὐτῶν πεντήκοντα καὶ ἐκατόν καὶ Καλλίας ὁ στρατηγός. τὸ δὲ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ [τεῖχος] εὐθὺς οἱ Ἀθηναῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν· τὸ δ’ ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον ἧν · οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐνόμιζον εἶναι ἔν τε τῷ ἰσθμῷ φρουρεῖν καὶ ἐς τὴν Παλλήνην διαβάντες τειχίζειν, δεδιότες μὴ σφίσιν οἱ Ποτειδεάται καὶ οἱ ξύμμαχοι γενομένοις δίχα ἐπίθωνται. καὶ πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῇ πόλει Ἀθηναῖοι τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον οὖσαν, χρόνῳ ὕστερον πέμπουσιν ἑξακοσίους καὶ χιλίους ὀπλίτας ἑαυτῶν καὶ Φορμίωνα τὸν Ἀσωπίου στρατηγόν·

Β. Ασκήσεις στα ουσιαστικά:

1) Να κλιθούν τα εξής: ὁ βασιλεύς, τὸ βέλος, ὁ παιδοτρίβης, ὁ βιβλιοπώλης, ὁ στρατιώτης, τὸ δῶρον, ὁ κῆπος, ἡ μνᾶ, ὁ Ἑρμῆς

2) τῆς συκῆς: να τραπεί σε ονομαστική ενικού

Ποτειδεατῶν: να τραπεί σε ον. και δοτ. πληθυντικού

πατρός: να τραπεί σε κλητ. ενικ. και αιτ. πληθυντικού

Φίλιππος Ξυράφας*
Φιλόλογος – μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

15 δωρεάν βοηθήματα για το «άγνωστο κείμενο» στα αρχαία ελληνικά