Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ω9ΙΟ465ΧΘ7-Φ12) η ΥΑ με την οποία ορίζονται τα Εξεταζόµενα µαθήµατα και η διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ως ∆όκιµων Ανθυποπυραγών.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα σημεία της Απόφασης:

Εξεταζόµενα µαθήµατα

1. Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε θέµατα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα µαθήµατα:

α. Στοιχεία Φυσικής και Χηµείας.
β. ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και Πυροσβεστική Νοµοθεσία.
γ. Πολιτική Οικονοµία και ∆ηµόσιο Λογιστικό.

2. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., µετά από γνώµη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της ΠυροσβεστικήςΑκαδηµίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώµατος.

3. Για την κάλυψη της εξεταστέας ύλης, κάθε υποψήφιος αναζητά, κατά την κρίση του, τις αντίστοιχες πηγές-συγγράµµατα.

Προκαταρκτικές εξετάσεις

1. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν υγειονοµικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες (TESTS), που διενεργούνται µε µέριµνα του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος, εφαρµοζόµενων αναλόγως των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).

2. Το πρόγραµµα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται, καταρτίζεται και εγκρίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016.

3. Το πρόγραµµα των προκαταρκτικών εξετάσεων και ο πίνακας των υποψηφίων που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώµατος.

Δικαιολογητικά

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι τα ακόλουθα:

α) ∆ύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω µέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ηµεροµηνία γέννησης, πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν µεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσηµη µετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιµίας από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µε αντιστοιχία βαθµολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της οικείας Σχολής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκοµίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

Ειδικά, οι υποψήφιοι της κατηγορίας/πτυχίου Μετεωρολογίας υποβάλλουν φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. των Σχολών ή Τµηµάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 και επιπροσθέτως ∆ιδακτορικό τίτλο σπουδών ή Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας των προαναφερόµενων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. στην µετεωρολογία ή στην φυσική περιβάλλοντος ή στις ατµοσφαιρικές επιστήµες. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν Μ.∆.Ε., οφείλουν να προσκοµίζουν βεβαίωση χρονικής διάρκειας αυτού, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωµα.

ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εµπίπτουν στα κωλύµατα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών ii) τα αναφερόµενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευµένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδηµία iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.

4. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδηµία τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αστυνοµική ταυτότητα.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί µη παραποµπής σε δίκη και περί µη άσκησης ποινικής δίωξης, καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλη Σχολή ή Τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ. Τον τίτλο σπουδών, οι υποψήφιοι του εδαφίου γ΄ της περίπτωσης δ΄ τηςπαραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (τελειόφοιτοι).

5. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος αναζητά αυτεπάγγελτα:

α. Αντίγραφο ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεµφθεί σε δίκη.
γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες.
6. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας εγκυρότητας των προσκοµιζόµενων τίτλων σπουδών.

Πατήστε ΕΔΩ για το έγγραφο

Η Απόφαση θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Γιώργος Σκάθαρος*

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook