Όπως ανακοίνωσε σχετικά το Υπουργείο Παιδείας, κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

Ακολουθούν αναλυτικά οι διατάξεις που αφορούν ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής:

α) Οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η Α΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

2. Στη Β΄ Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία

3. α) Η Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας. Ειδικά οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα (1) Μάθημα Επιλογής.»

β) Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».

β) Η υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) αα) Καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα, καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τάξεων του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2018-2019,».

2. Η προθεσμία που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. 3 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) παρατείνεται για το σχολικό έτος 2018-2019 έως τις 10-9-2018, για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή τροποποίησης άδειας από ιδιωτικά συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν στους δήμους, στους οποίους εφαρμόζονται για το σχολικό έτος 2018-2019 οι διατάξεις της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄38). Η άδεια χορηγείται ύστερα από υποβολή πλήρους φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ρυθμίσεις για θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 1. Στο άρθρο 7 του ν. 4186/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα με τον τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», το οποίο περιλαμβάνει: α) την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκείων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), β) τη ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μαθητών, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),  γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος, δ) σχέδια δράσης που προάγουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και συνδέονται ενδεικτικά με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, ε) τον εξοπλισμό των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιάσκεψης, στ) το θεσμό του σύμβουλου καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, ζ) τη δικτύωση των σχολικών μονάδων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα σχέδια δράσης του προγράμματος και οι αρμοδιότητες του σύμβουλου – καθηγητή και του συμβουλίου τάξης, καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος, μπορεί να συνιστώνται όργανα και επιτροπές για την εποπτεία και την υποστήριξη του προγράμματος και να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη συγκρότησή τους. Οι δαπάνες του προγράμματος μπορούν να καλύπτονται από πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.».

2. α) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των αδειών των κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 5.».

β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4547/2018,  η φράση «Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας και» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας».

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, η ημερομηνία «6.9.2016» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2018».

4. Στο άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 244 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο».

β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 3, πριν τις λέξεις «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης», διαγράφεται η λέξη «πιστοποιημένο».

γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 3, μετά τις λέξεις «σε κομμωτήριο ή κουρείο» προστίθεται η φράση «ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών – ποδιών».

δ) Μετά την παρ. 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης της περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 και της περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του παρόντος, καθώς και α) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, β) η οργανωτική δομή των εξετάσεων, γ) ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, δ) το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης, ε) οι επιμέρους αρμοδιότητες της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) για τη διενέργεια των εξετάσεων, στ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και ζ) ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου, της διαδικασίας αποζημίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους και η) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις συγκεκριμένες εξετάσεις πιστοποίησης. Η συγκρότηση των οργάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»