Εξετάσεις Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 1ης Περιόδου 2018

Οδηγίες προς Υποψηφίους/ες

Η προσέλευση στο Εξεταστικό Κέντρο μπορεί να γίνει έως τις 09:30. Μαζί σας να έχετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή τη Στρατιωτική σας Ταυτότητα ή το Διαβατήριο σας, αρκεί να είναι σε ισχύ. Με βάση αυτά τα έγγραφα πραγματοποιείται η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε ένα από τα παραπάνω έγγραφα δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σας στις εξετάσεις και θα θεωρηθείτε ΑΠΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ.

Παρόντες/ουσες θεωρούνται μόνο όσοι/ες, διαθέτουν τα παραπάνω έγγραφα και βρίσκονται στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων κατά την έναρξη των εξετάσεων.

Όλα τα κινητά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και να παραδίδονται στους/στις Επιτηρητές/τριες ή στους/στις Εξεταστές/τριες, κατά την είσοδο στην αίθουσα, παραλαμβάνονται δε κατά την αποχώρηση.

Προσωπικά αντικείμενα που δεν είναι απαραίτητα για την εξέταση συγκεντρώνονται σε χώρο ορατό από όλους.

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ώρα έναρξης εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους: 10:00

Επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ μπλε στυλό διαρκείας, ενώ απαγορεύεται το διορθωτικό.

Τα ατομικά σας στοιχεία συμπληρώνονται με προσοχή στο Ειδικό Έντυπο Απαντήσεων Θεωρητικού Μέρους τα οποία αντιπαραβάλλονται από τους Επιτηρητές/τριες με εκείνα του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

Προσοχή: «Διορθώσεις ή αποξέσεις που έγιναν από τον/την υποψήφιο/α στα έντυπα απαντήσεων ισχύουν, μόνον εφόσον, υπογράφονται από τους/της Επιτηρητές/τριες του Εξεταστικού Κέντρου με σχετική σημείωση».

Όταν ολοκληρώσετε την απάντηση των ερωτήσεων και πριν εξέλθετε από την αίθουσα των εξετάσεων, παραδίδετε το Έντυπο των Απαντήσεων στους Επιτηρητές/τριες, οι οποίοι ενώπιον σας καλύπτουν τα ατομικά σας στοιχεία με αδιαφανές αυτοκόλλητο και υπογράφουν την παραλαβή του στην προβλεπόμενη στο έντυπο θέση.

Δεν επιτρέπεται η έξοδος σας από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μισής τουλάχιστον ώρας (30 λεπτά) από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων.

Κατά το Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης, έχετε υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου και των Επιτηρητών/τριών.

Η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων είναι πειθαρχικό παράπτωμα και είναι δυνατό να σας οδηγήσει σε αποκλεισμό από την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του/της Υπευθύνου/ης Εξεταστικού Κέντρου.

Επίσης, πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν ενδεικτικά τα παρακάτω: 

  • η κατοχή σημειώσεων
  • η αντιγραφή
  • η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων
  • η χρήση άλλου χρώματος στυλό εκτός του προβλεπόμενου μπλε,
  • η αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου μαρτυρά την ταυτότητα του εξεταζόμενου εκτός του προβλεπόμενου χώρου στο Έντυπο Απαντήσεων, καθώς και
  • η αναγραφή οποιουδήποτε κειμένου ή σχολίου ή σχεδίου δεν αφορά στα υπό εξέταση θέματα.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ώρα έναρξης εξετάσεων Πρακτικού Μέρους: 12:00

Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους που διενεργείται μετά τη λήξη των Εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους προσέρχεσθε, με βάση το πρόγραμμα κατανεμημένοι σε ομάδες, στους κατάλληλους χώρους που έχουν ετοιμαστεί.

Το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους θα σας γνωστοποιηθεί κατά την προσέλευσή τους στα Εξεταστικά Κέντρα.

Επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ μπλε στυλό διαρκείας, ενώ απαγορεύεται το διορθωτικό.

Τα ατομικά σας στοιχεία συμπληρώνονται με προσοχή στο Ειδικό Έντυπο Απαντήσεων Πρακτικού Μέρους τα οποία αντιπαραβάλλονται με εκείνα του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σε ισχύ.

Κατά το Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης, έχετε υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου και των Εξεταστών /τριών.

Η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων είναι πειθαρχικό παράπτωμα και είναι δυνατό να σας οδηγήσει σε αποκλεισμό από την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του/της Υπευθύνου/ης Εξεταστικού Κέντρου.

Προσοχή: «Να εκτελέσετε τις ασκήσεις του Φύλλου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, ακολουθώντας τις προκαθορισμένες οδηγίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Εξεταστών/τριών».

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις στην ενότητα «ΕΠΑΛ»

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook